Tijdens deze maand genieten heel wat werknemers van een verkwikkende vakantie. Tijd voor wat ontspanning met familie en vrienden! Toch kan het jammer genoeg gebeuren dat men ziekte wordt tijdens de vakantie. Goed nieuws: vanaf vakantiejaar 2024 gelden soepelere wettelijke regels wat het recht op vakantiedagen betreft.

Vakantiedagen versus arbeidsongeschiktheid: huidige regeling

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens de vakantieperiode, dan is de huidige vakantiewetgeving glashelder: de eerste schorsing primeert. Met andere woorden: plant de werknemer een week vakantie maar wordt hij een dag voordien arbeidsongeschikt, dan primeert de arbeidsongeschiktheid en kan hij die week vakantie later nog opnemen. Wordt diezelfde werknemer arbeidsongeschikt tijdens die week vakantie, dan blijven de afwezigheidsdagen vakantiedagen, en kan hij deze later niet meer opnemen.

Daarnaast geldt momenteel de regel dat vakantiedagen niet mogen worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar. Werknemers die hun vakantiedagen omwille van een bepaalde schorsingsgrond – bijvoorbeeld ziekte – niet kunnen opnemen voor het einde van het vakantiejaar, verliezen deze vakantiedagen. Als werkgever betaalt u de niet-opgenomen vakantiedagen van bedienden uiterlijk 31 december van het vakantiejaar. Arbeiders ontvangen het vakantiegeld via de vakantiekas.

Nieuwe regeling vanaf vakantiejaar 2024

Op basis van een Koninklijk Besluit (dd. 16 maart 2023) behouden vanaf 2024 vakantiedagen het karakter van vakantie, ook al vallen ze samen met ziekteverlof. Dus: vakantie is vakantie, ziekte is ziekte.
Wordt een werknemer ziek tijdens een vakantieperiode? Dan mogen – mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is – deze ziektedagen niet meer als jaarlijkse vakantiedagen aangerekend worden. Als gevolg hiervan ontvangt hij gewaarborgd loon voor ziekte en behoudt hij het recht om de vakantiedagen later op te nemen.

Een greep uit de voorwaarden:

De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk informeren over zijn verblijfsadres, als dit niet het normale adres is.

Hij moet een doktersbriefje voorleggen, ook als dit niet vereist is op basis van de normale regels.

Hij moet uitdrukkelijk vragen om de vakantiedagen die samenvallen met arbeidsongeschiktheidsdagen, later te kunnen opnemen.

Deze nieuwe regeling geldt ook voor andere afwezigheden die samenvallen met vakantie, zoals een arbeidsongeval, moederschaps- of vaderschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof.

Overdragen van niet-opgenomen vakantiedagen

Volgens de huidige vakantiewetgeving moeten werknemers hun jaarlijkse vakantie opnemen voor het einde van het vakantiejaar. Doen ze dat niet, dan verliezen ze de niet-opgenomen vakantiedagen.

Vanaf vakantiejaar 2024 wijzigt dit principe. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om niet-opgenomen vakantiedagen over te dragen, tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar.

Als werkgever mag je dit niet weigeren. Voor bedienden moet je het vakantiegeld voor deze overgedragen dagen uitbetalen voor 31 december van het vakantiejaar. Ook voor arbeiders worden die dagen door de vakantiekas al betaald in het vakantiejaar.

Bron:
8 februari 2023. – Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.