Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen een uitkering aanvragen wanneer zij het economisch moeilijk hebben. Zij kunnen eigenlijk genieten van de faillissementsverzekering die oorspronkelijk alleen voor gefailleerden bedoeld was. Deze maatregel is tijdelijk en recent verlengd tot eind september 2010.

Uitkering voor zelfstandigen in moeilijkheden

Als u een zelfstandige bent die in moeilijkheden verkeert, dan kan u een uitkering krijgen op basis van de faillissementsverzekering. De regering heeft namelijk de uitkering van de sociale verzekering in geval van faillissement tijdelijk uitgebreid naar zelfstandigen in moeilijkheden. Met deze crisismaatregel wil de regering tijdig ingrijpen en voorkomen dat die zelfstandigen daadwerkelijk failliet gaan.

De uitkering kan u voor maximum zes maanden ontvangen en is gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen. Sinds 1 augustus 2009 is dit 1.213,44 euro per maand voor zelfstandigen met een gezin en 920,62 euro per maand voor een alleenstaande.

Als u ondanks deze uitkering toch failliet gaat, dan heeft u na het faillissement nog gedurende maximum twaalf maanden recht op de faillissementsverzekering. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden zoals een tijdige aanvraag.

 Voor wie?

Deze maatregel is bestemd voor zelfstandigen die van de rechter een collectieve schuldenregeling of een gerechtelijke reorganisatie verkregen hebben of die geconfronteerd worden met een vermindering van hun omzet of van hun inkomsten zodanig dat er een risico op faillissement of insolventie bestaat.

Aanvraag moet gemotiveerd zijn

Om de uitkering te krijgen, moet u aan strikte toekenningsvoorwaarden voldoen en moet u uw aanvraag tijdig indienen.

De belangrijkste voorwaarde is de motivatie van de aanvraag. Als u een ‘aanzienlijke omzet- of inkomensdaling’ inroept, dan moet u aan minimum twee van de volgende zes criteria voldoen om aanspraak te kunnen maken op de uitkering.

Een omzetdaling van 50 procent.

Een failliete medecontractant.

Een afbetalingsplan hebben voor btw-schulden, personenbelasting of sociale bijdragen.

Een vrijstelling van sociale bijdragen hebben.

Fiscale en sociale schulden hebben.

Een opgezegd kaskrediet hebben.

Daarnaast zijn er nog enkele randvoorwaarden met betrekking tot hoofdverblijfplaats, bewijs verzekeringsplicht en verklaring van een erkende boekhouder, extern accountant of bedrijfsrevisor.

Hoe aanvragen?

U kan de aanvraag indienen per aangetekend schrijven bij uw sociale verzekeringskas.

Uitbreiding tot eind september 2010

Omdat de gevolgen van de economische crisis nog steeds voelbaar zijn, heeft de overheid deze maatregel nu opnieuw verlengd. U kan nog tot 30 september 2010 een aanvraag indienen bij de sociale verzekeringskas. Hiervoor is een nieuw en aangepast inlichtingenformulier beschikbaar.