De vernieuwing van bepaalde woningen kan u een belastingvermindering opleveren. Sinds 1 januari 2011 hoeft u deze werken niet langer te laten uitvoeren door een geregistreerde aannemer. Het volstaat dat de werken aan u verstrekt en gefactureerd worden. De wet is versoepeld onder Europese druk.

 Woning tegen redelijke huurprijs in huur gegeven

Als u een woning bezit en deze verhuurt via een sociaal verhuurkantoor dan kan u op een belastingvermindering rekenen wanneer u vernieuwingen doet aan die woning. Het moet gaan om een woning waarvan u eigenaar-verhuurder bent. De werken die in aanmerking komen zijn verbouwingen, vernieuwingen, herstellingen en ook het onderhoud van de woning. De reiniging van uw woning wordt hierbij uitgesloten. Ook werken om uw tuin opnieuw aan te laten leggen of een zwembad of sauna te installeren, komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

De belangrijkste voorwaarden waaraan u moet voldoen:

uw woning is ten minste 15 jaar oud;

de vernieuwingen kosten ten minste 10.600,00 euro (incl. btw, inkomsten 2011);

voor werken die werden uitgevoerd voor 1 januari 2011 moest de aannemer geregistreerd zijn. Nu zijn de regels versoepeld en volstaat het dat de werken aan u als eigenaar gefactureerd zijn.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan bedraagt de belastingvermindering 45% van de kosten die u heeft betaald. De vermindering wordt gespreid over negen belastbare tijdperken. Op die manier kan u jaarlijks 5% van de uitgaven die u gedaan heeft in mindering brengen van de belasting die u verschuldigd bent. De jaarlijkse belastingvermindering bedraagt maximum 1.060,00 euro (inkomsten 2011).

De belastingvermindering kan niet gecombineerd worden met andere fiscale voordelen zoals aftrek beroepskosten, investeringsaftrek, vermindering voor energiebesparende uitgaven en uitgaven voor de vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid.

De aannemer moet u een factuur uitreiken waarop staat:

waar de werken worden uitgevoerd;

dat de woning al minimum 15 jaar in gebruik is;

een specifieke formule dat de werken in aanmerking komen voor de belastingvermindering.

U moet deze factuur samen met andere ondersteunende documenten (zoals kopij huurcontract) bijhouden en ter beschikking stellen van de fiscus.

Woningrenovatie in probleemwijken

Als u een woning bezit in een probleemwijk en deze woning wil renoveren, dan kan u ook een belastingvermindering krijgen. Het moet gaan om uw eigen en enige woning. Als u nog een tweede woning bezit, komt u dus niet meer in aanmerking. Daarnaast moet uw woning gelegen zijn in een “zone voor positief grootstedelijk beleid”. Een lijst van de gemeenten en straten die als dergelijke probleemwijk aangemerkt worden, kan u vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Om de belastingvermindering te kunnen toepassen, moet u aan dezelfde voorwaarden voldoen als hierboven vermeld bij de renovatie van woningen die via een sociaal verhuurkantoor verhuurd worden.

Alleen de bedragen verschillen. De totale kostprijs van de werkzaamheden moet minstens 3.530,00 euro bedragen (inkomstenjaar 2011).

De belastingvermindering is gelijk aan 15% van de werkelijk gedane uitgaven. Het totale bedrag van de belastingvermindering mag per jaar en per woning niet meer dan  710,00 euro bedragen (inkomstenjaar 2011).

Ook niet geregistreerde aannemers komen in aanmerking

De verplichting om met een geregistreerde aannemer te werken, wordt geschrapt. Nu is het voldoende dat de werken aan u als eigenaar van de woning worden verstrekt en gefactureerd. De Belgische registratieregeling voor aannemers bleek strijdig te zijn met het vrij verkeer van diensten. Onder Europese druk heeft België de regelgeving dan ook aangepast.

Dit soepeler regime is van toepassing op alle werken die sinds 1 januari 2011 worden uitgevoerd.