Op 28 juni 2013 verscheen de ‘wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling’ in het Belgisch Staatsblad. In deze wet heeft de regering een hele reeks kleinere fiscale maatregelen samengebracht.

Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van sommige wetenschappelijke onderzoekers wordt verhoogd van 75% naar 80%.

Deze vrijstelling geldt voor personeelsleden (onderzoekers) die meewerken aan onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s. Dit begrip wordt nu ook wettelijk omschreven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fundamenteel en industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten gericht op het verwerven van nieuwe kennis, zonder een onmiddellijke praktische toepassing na te streven;

industrieel onderzoek: planmatig, kritisch onderzoek dat gericht is op nieuwe kennis en vaardigheden, waarbij men specifiek de bedoeling heeft nieuwe producten, procedés of diensten te ontwikkelen of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren;

experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

Aanpassing regime tax shelter

Het regime van de tax shelter voor de audiovisuele sector wordt aangepast aan de evolutie en de noden van de betrokken sector.

Zo wordt nu bepaald dat tenminste 70% van de gedane uitgaven rechtstreeks verbonden moet zijn met de eigenlijke productie. Ook hier wordt een wettelijke definitie ingevoerd, om te verduidelijken wat er onder kosten die ‘rechtstreeks met de productie zijn verbonden’ moet worden verstaan:

kosten met betrekking tot de artistieke rechten met uitzondering van de ontwikkelingskosten van het scenario die dateren van de periode voor de raamovereenkomst;

lonen en andere vergoedingen van het personeel, vergoedingen van zelfstandige dienstverleners en de sociale lasten die hiermee verband houden;

kosten toegerekend aan de betaling van de acteurs, muzikanten en artistieke functies voor zover zij bijdragen aan de interpretatie en realisatie van het in aanmerking komend werk en de sociale lasten die hiermee verband houden;

kosten van decors, rekwisieten, kostuums en attributen, die in beeld worden gebracht;

kosten van vervoer en accommodatie, beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 25% van de kosten, bedoeld in het tweede en derde streepje;

kosten toegewezen aan hardware en andere technische middelen;

kosten van laboratorium en de aanmaak van de master;

verzekeringskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie;

kosten van publicatie en van promotie eigen aan het werk van de producent: aanmaken van het persdossier, basiswebsite, de montage van een trailer, alsook de première.

Kosten  in verband met de administratieve en financiële organisatie en begeleiding van de audiovisuele productie, worden niet beschouwd als kosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie.

Een overzicht van de andere maatregelen

Kmo’s krijgen ook de kans om te genieten van de vrijstelling voor octrooi-inkomsten (ten belope van 80%), zonder dat ze moeten beschikken over een onderzoekscentrum in een afzonderlijke bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid.

Een kleine verhoging van de belastingkredieten op basis van het bedrag van de activiteitsinkomsten of voor belastingplichtigen met lage lonen;

De term ‘brugpensioen’ wordt in het WIB92 vervangen door de nieuwe term ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’.

Het regime van de geheime commissielonen wordt versoepeld.

Het belastingkrediet voor winsten en baten in de personenbelasting wordt ook van toepassing in de belasting van niet-inwoners;

De mogelijkheid om het aanslagbiljet via ‘Zoomit’ te ontvangen wordt in de wet vastgelegd: zo kan u rechtstreeks via uw pc-banking uw verschuldigde belasting betalen.

Belastingplichtigen onderworpen aan de Ven.B., de RPB, en de BNI-venn. en andere rechtspersonen moeten vanaf aj. 2015 hun aangifte in de inkomstenbelasting elektronisch indienen.

De Koning krijgt de bevoegdheid om de schaal en toepassingsmodaliteiten vast te leggen van de administratieve geldboeten inzake inkomstenbelastingen;

De vrijstelling van btw voor onderwijsactiviteiten wordt beperkt tot instellingen die geen winstoogmerk hebben, waardoor commerciële bedrijven (die seminaries en opleidingen organiseren) nu definitief buiten de vrijstelling vallen.

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de btw-entrepothouder wordt aangepast.

Het Btw-Wetboek wordt aangepast aan de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013.

Er worden extra strafmaatregelen ingevoerd voor inbreuken in het raam van ernstige fiscale fraude (en btw-fraude).

Het verbod op inzage van het fiscaal dossier tijdens de controlefase (centrale databank met ‘persoonsgegevens’ van de FOD Financiën, datawarehouse) wordt versoepeld.

De jaarlijkse taks op de instellingen voor collectieve belegging, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen wordt aangepast.