Het onderwerp is niet langer taboe. Zelfs in België kan een bank failliet worden verklaard, terwijl dat enkele jaren geleden nog totaal onmogelijk leek. In dit artikel gaan we na wat er gebeurt met de deposito’s die bij een dergelijke bank staan.

Basisprincipe

Tegoeden op een rekening bij een Belgische bankinstelling worden door de Staat gewaarborgd voor een bedrag van 100.000 euro. Het gaat om alle tegoeden, met inbegrip van de klassieke levensverzekering waarop bij een bank werd ingetekend, net als om de tegoeden via de levensverzekeringsproducten van tak 21. Uiteraard zijn de tegoeden (effecten of andere) die in een safe worden bewaard volledig gewaarborgd.

Twee verduidelijkingen

De waarborg van 100.000 euro geldt zowel voor zichtrekeningen, spaarrekeningen als voor termijnrekeningen.
Het gewaarborgd bedrag geldt voor elke deposant, bij elke bank. Concreet betekent dit dat als u drie  rekeningen heeft geopend bij drie verschillende banken, uw tegoeden zijn gewaarborgd voor een totaal bedrag van 300.000 euro. Als u echter verschillende rekeningen heeft bij eenzelfde financiële instelling, is de waarborg begrensd tot een totaal van 100.000 euro.  Dit is een uitstekende illustratie van het spreekwoord dat men niet alle eieren in één mand moet stoppen.

Gemeenschappelijke rekeningen

Deze regel is, mutatis mutandis, van toepassing op rekeningen met verschillende rekeninghouders. Aangezien elke persoon een waarborg van  100.000 euro geniet bij eenzelfde bank, zullen de deposito’s worden opgesplitst over de rekeninghouders. Een voorbeeld: A en B zijn medehouders van een rekening bij bank X. Op die rekening staat 130.000 euro. Daarnaast beschikt A over 50.000 euro op een persoonlijke rekening bij bank X en B over 30.000 euro eveneens bij dezelfde bank. Wanneer hun bank failliet gaat, krijgt A 100.000 euro terug (130.000 euro/2 + 50.000 euro = 115.000 euro, begrensd tot 100.000 euro), terwijl B kan rekenen op 95.000 euro (130.000 euro/2 + 30.000 euro).

Wat gebeurt er met de tegoeden op rekeningen bij een andere Europese bank?

Sinds eind 2010 harmoniseert een Europese richtlijn (richtlijn 2009/14/EG van 11 maart 2009, Europees Publicatieblad van 13 maart 2009) de staatswaarborgen door de lidstaten een gemeenschappelijke waarborgdrempel van 100.000 euro op te leggen.

Wat met een pensioenspaarrekening?

Meer en meer mensen proberen hun wettelijk pensioen wat op te krikken door in te tekenen op pensioensparen bij hun bank, bijvoorbeeld via een pensioenfonds. Hoewel een dergelijke rekening fiscaal interessant is, wordt geen jaarlijks minimumrendement gewaarborgd. De inleggen worden immers belegd in effecten en obligaties waarvan de evolutie afhangt van de beursconjunctuur. Het gaat dus eerder om ‘belegde’ dan om ‘gestorte’ bedragen.  Voor deze bedragen geldt de waarborg van 100.000 euro niet.