De fiscale hervormingen van de laatste jaren hebben veel belastingverminderingen afgeschaft. Toch kan u voor heel wat uitgaven nog een belastingvermindering krijgen. Wij zetten deze belastingverminderingen op een rijtje.

Energiebesparende uitgaven: dakisolatie

Kosten voor dakisolatie blijven recht geven op een fiscaal voordeel. U heeft recht op een belastingvermindering van 30 % van de werkelijk gedane uitgaven, met een absoluut maximum van 2.930 EUR (geïndexeerd aj. 2013).

Voorbeeld

U heeft voor 15.000 EUR uitgaven gedaan in dakisolatie: 30 % hiervan bedraagt 4.500 EUR. U heeft recht op een belastingvermindering van 2.930 EUR. Het saldo boven dit maximum (1.570 EUR) dat u niet kan benutten, kan u niet langer overdragen naar de volgende jaren en gaat dus verloren.

Energiebesparende uitgaven: overgangsmaatregel

De belastingverminderingen voor andere energiebesparende uitgaven dan dakisolatie werden afgeschaft. Er geldt evenwel een overgangsmaatregel voor contracten die werden afgesloten vóór 28 november 2011: de uitgaven gedaan in 2012, m.b.t. deze contracten leveren u nog steeds een belastingvermindering op.

Deze belastingvermindering geldt voor zonnepanelen en geothermische energieopwekking. Voor andere investeringen (vervanging en onderhoud stookketel, dubbele beglazing, dakisolatie, warmteregeling, energie-audit) geldt de bijkomende voorwaarde dat de betrokken woning al vijf jaar in gebruik is genomen.

De belastingvermindering bedraagt hier nog 40 % van de werkelijk gedane kosten. Dit geldt dus ook voor investeringen in dakisolatie vóór 28 november 2011.

De ‘oude’ regels gelden nog voor deze investeringen: dit wil zeggen dat de uitgaven die het absoluut plafond van 2.930 EUR overschrijden, nog wel naar de volgende drie jaar kunnen overgedragen worden. In ons voorbeeld zou de 1.570 EUR dus het volgende aanslagjaar nog kunnen worden afgetrokken van de verschuldigde belastingen.

Lage energiewoningen, nulenergiewoningen, passiefhuizen

Deze woningen geven enkel nog recht op een belastingvermindering als u een certificaat heeft aangevraagd voor 31 december 2011 en dit uiterlijk 29 februari 2012 heeft ontvangen.

De vermindering blijft uiteraard gelden voor woningen waarover u al in de loop van 2011 of eerder een certificaat heeft gekregen.

Woningen verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor

U krijgt een vermindering voor uitgaven die u doet ter vernieuwing van woningen die u via een sociaal verhuurkantoor tegen een redelijke prijs verhuurt.

De kostprijs van de werken moet minstens 10.980 EUR bedragen. U heeft gedurende negen jaar recht op een belastingvermindering van 5 % van de gedane kosten, met een maximum van 1.100 EUR per jaar.

Voor echtgenoten wordt vanaf aanslagjaar 2013 de belastingvermindering evenredig verdeeld in functie van het inkomen van iedere echtgenoot in het totale inkomen van beide samen.

Voorbeeld

U investeert 20.000 EUR in de aanpassing van een woning die u daarna via een sociaal verhuurkantoor verhuurt. U heeft elk jaar recht op een belastingvermindering van 1.000 EUR. In totaal heeft u dus een vermindering van 45 % van de uitgaven verworven (9.000 EUR) maar dan gespreid over negen jaar  (negen keer 1.000 EUR).

Woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid

Het gaat om uitgaven gedaan voor de renovatie van woningen in erkende zones in de steden (op de site van de FOD Financiën vindt u welke stedelijke gebieden in aanmerking komen). Op de specifieke voorwaarden gaan we hier niet verder in.

Voor echtgenoten wordt vanaf aanslagjaar 2013 de belastingvermindering evenredig verdeeld in functie van het inkomen van iedere echtgenoot in het totale inkomen van beide samen.

Beveiliging van woning tegen inbraak en brand

Deze uitgaven geven nog steeds recht op een belastingvermindering. De verminderingen bedraagt vanaf aanslagjaar 2013 nog slechts 30 % van de gedane uitgaven, met een maximum van 730 EUR.