De vakantie komt eraan : een periode waarin veel studenten een studentenjob uitoefenen. Als uw kinderen een eigen inkomen verwerven, dreigt het gevaar dat ze niet langer als ‘personen ten laste’ aangemerkt worden. We wijzen u daarom op enkele aandachtspunten.

Personen ten laste

Kinderen worden als ‘persoon ten laste’ beschouwd, op voorwaarde dat ze samen met u een gezin vormen op 1 januari van het aanslagjaar. Dit wil zeggen dat uw kinderen bij u thuis moeten wonen op 1 januari 2012, om voor het inkomstenjaar 2011 ’ten laste’ te zijn. Als uw kinderen gedurende het jaar op kot wonen, of voor hun studie tijdelijk in het buitenland verblijven, is dat echter geen probleem. Ook dan worden ze geacht nog deel uit te maken van het gezin.

Voor ieder kind dat u ten laste heeft, wordt uw belastingvrije som verhoogd (de vermelde bedragen, zijn geïndexeerd voor aanslagjaar 2012):

1.400 euro voor één kind

3.590 euro voor twee kinderen

8.050 euro voor drie kinderen

13.020 euro voor vier kinderen

Voor meer dan vier kinderen : 13.020 euro + 4.970 euro per extra kind

Eigen bestaansmiddelen van uw kind

Uw zoon of dochter mag als jobstudent zelf slechts over een beperkt bedrag aan ‘eigen inkomen’ beschikken. Dit moet ruimer gezien worden dan enkel het inkomen dat uw zoon/dochter uit zijn of haar studentenjob haalt. De wet spreekt over ‘bestaansmiddelen‘. Wie teveel eigen bestaansmiddelen heeft, is niet langer ten laste.

Bestaansmiddelen is een zeer ruim begrip. Het omvat :

het loon dat de student verdient met zijn/haar studentenjob;

inkomsten van onroerende goederen;

roerende inkomsten;  en

onderhoudsuitkeringen die je ontvangt.

Naar gelang de situatie, varieert het bedrag aan bestaansmiddelen waar uw kind zelf over mag beschikken :

als u en uw echtgenote samen belast worden : 2.890 euro;

als u als alleenstaande wordt belast : 4.170 euro;

als u als alleenstaande wordt belast en uw zoon/dochter heeft een handicap : 5.290 euro.

Als u naar deze cijfers kijkt, lijkt het alsof uw kind niet erg veel mag verdienen. Dat moet echter wel genuanceerd worden. Om te bepalen of de bovengenoemde drempels overschreden worden, wordt met een aantal bedragen geen rekening gehouden.

Namelijk:

de eerste schijf van 2.410 euro van het loon dat uw zoon/dochter ontvangt in uitvoering van de arbeidsovereenkomst;

de eerste schijf van 2.890 euro van de onderhoudsuitkeringen;

wettelijke kinderbijslag, enz.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken :

Uw dochter heeft een vakantiejob en verdient hiermee netto 3.000 euro. Volgens deze regel levert dit slechts eigen bestaansmiddelen op ten belope van van 590 euro (3.000 – 2.410 = 590).

Bovendien mag uw zoon of dochter ook kosten aftrekken van zijn/haar beroepsinkomen (het loon uit van de studentenarbeid) om zo het nettobedrag van de bestaansmiddelen te berekenen.

Uw zoon of dochter is zeker niet meer ten laste als…

Buiten de gevallen die hierboven werden uiteengezet, zijn er nog twee gevallen waarin uw zoon/dochter zeker niet meer ten laste is :

als hij/zij niet langer deel uitmaakt van hetzelfde gezin;

als u als ouder zelf het loon betaalt aan uw kinderen (omdat zij tijdens de vakantie helpen in uw zaak) – en u dat loon als beroepskost van uw inkomen aftrekt.