Sinds enige jaren gebruikt de wetgever de bedrijfsvoorheffing (BV) om werkgevers te steunen bij investeringen die tewerkstelling opleveren. De werkgever houdt de BV in, zoals gebruikelijk, maar hij moet van de ingehouden BV slechts een deel doorstorten naar de fiscus. Onlangs werd de vrijstelling van doorstorting BV voor onderzoek en ontwikkeling versoepeld.

Werkgevers die aan O&O doen

De steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van BV voor onderzoek en ontwikkeling’ bevat in werkelijkheid vijf verschillende (gedeeltelijke) vrijstellingen, naargelang het type werkgever.
Het gaat om:

universiteiten, hogescholen, het ‘Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Fonds fédéral de la Recherche scientifique (FFWO/FFRS)’, …

erkende wetenschappelijke instellingen

ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die aan onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s werken ter uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten, hogescholen of erkende wetenschappelijke instellingen

Young Innovative Companies

ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die houder zijn van een specifiek diploma en die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s.

Hier hebben we het over die laatste categorie: commerciële ondernemingen die onderzoekers tewerkstellen in hun onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s.

De onderzoekers

Tot en met 31 december 2017 moesten die onderzoekers houder zijn van een master- of doctordiploma in een specifiek studiegebied.

In 2018 werd de vrijstelling uitgebreid naar onderzoekers die houder zijn van een professioneel of academisch bachelordiploma in een specifiek studiegebied. Dat eerste jaar was de vrijstelling van doorstorting 40%, maar sinds 2019 is de vrijstelling even groot als bij de onderzoekers met een master- of doctordiploma, nl. 80%.

Welke diploma’s

Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid: de diploma’s die kwalificeren voor de doorstortingsvrijstelling zijn verschillend voor de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap.
Voor de Vlaamse Gemeenschap gaat het onder meer over : doctors in Toegepaste wetenschappen, Exacte wetenschappen, Geneeskunde … masters ( of academische bachelors) in Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Geneeskunde, Farmaceutische wetenschappen…
Sinds 1 januari 2018 komen ook in aanmerking: professionele bachelors in biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, nautische wetenschappen en handelswetenschappen, en bedrijfskunde (als de opleiding vooral gericht is op informatica en innovatie).

In de Franstalige Gemeenschap geven de diploma’s van doctors en masters in ongeveer dezelfde vakgebieden recht op de vrijstelling. Bij de professionele bachelors gaat het om de volgende studierichtingen: Paramedisch en Techniek (beperkt tot de opleidingen die vooral gericht zijn op biotechniek, industriële wetenschappen, technologie, nautische wetenschappen, productontwikkeling en informatica).

De vrijstelling

De doorstortingsvrijstelling mag enkel toegepast worden op de BV verschuldigd op de bezoldigingen van de onderzoekers die houder zijn van een professioneel of academisch bachelordiploma in een specifiek studiegebied en die betrekking hebben op onderzoek en/of ontwikkeling verricht in het kader van één of meerdere onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s.
Hebben de onderzoekers slechts een deel van hun tijd effectief besteed aan onderzoek en/of ontwikkeling, dan komt de BV op hun loon ook maar pro rata in aanmerking.

Het totale bedrag van de vrijstelling voor de bachelors mag niet meer bedragen dan 25% van het totale bedrag van de vrijstelling van doorstorting van BV op de bezoldigingen van de onderzoekers die houder zijn van een master- of doctordiploma in een specifiek studiegebied. Is uw ondernemer een kmo, dan ligt die grens op 50%.

Door die beperking kan u de vrijstelling dus niet inroepen als u geen masters of doctors tewerkstelt in uw onderzoeksprogramma’s!

Voorbeeld
Stel dat u 1 master tewerkstelt in een onderzoeksproject en u een vrijstelling van doorstorting BV toepast van 40.000 euro, dan kan de doorstortingsvrijstelling van de BV op het loon van de tewerkgestelde bachelors niet groter zijn dan 10.000 euro in een grote onderneming of 20.000 euro in een kmo.

Formaliteiten en andere voorwaarden

De doorstortingsvrijstelling van BV is nog gekoppeld aan tal van andere voorwaarden (zo moet het onderzoeksproject erkend zijn door BELSPO) en formaliteiten (u zal niet minder dan 3 aangiften BV moeten indienen).

Het kost dus zeker enige inspanning om de vrijstelling in te roepen, maar ze kan echt wel de moeite waard zijn.