Is uw onderneming in een steunzone of zogenaamde ontwrichte zone gevestigd? Dan kan u bij bepaalde investeringen die in nieuwe aanwervingen uitmonden gedurende twee jaar een korting genieten op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het Vlaams Gewest heeft recent haar twee steunzones rond Genk en Turnhout uitgebreid. Die uitbreiding is van toepassing op investeringen die na 1 mei 2017 aanvangen.

Omvang afgebakende steunzones

Overheden mogen maatregelen nemen om zones die door zware collectieve ontslagen economisch worden getroffen, te ondersteunen. Een gewest beschikt over een termijn van drie jaar na een ‘kennisgeving’ van collectief ontslag, om een steunzone voor maximum zes jaar voor te stellen aan de minister van Financiën. Dit op voorwaarde dat het gewest een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met de federale regering. Vlaanderen heeft momenteel twee zones afgebakend: één rond Genk en één rond Turnhout.

De Vlaamse regering heeft deze twee steunzones nu uitgebreid. Sinds 1 mei 2017 behoren niet enkel de bedrijventerreinen tot de steunzone, maar ook de bedrijvencentra en incubatoren in de afgebakende steunzones, en de percelen die deel uitmaken van een brownfieldconvenant. Concreet betekent dit dat de afgebakende zones alle bedrijventerreinen bevatten binnen een straal van 40 km rond Ford Genk en de getroffen vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout, alsook de businesscenters en incubatoren en enkele gebieden met een brownfieldconvenant in deze regio. Hierdoor valt zowel de hele provincie Limburg, het grootste deel van de provincie Antwerpen en ook delen van het arrondissement Leuven binnen de steunzones.

Op de website www.geopunt.be kunt u opzoeken of uw bedrijf in een steunzone is gelegen. Het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ van de Vlaamse overheid is aangeduid als ‘Contactpunt Steunzones’ voor het Vlaams Gewest.
N.B. Vlaanderen heeft inmiddels ook een procedure opgestart om een steunzone rond Zaventem te laten erkennen.

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor …

Werkgevers die investeren in een steunzone of ontwrichte zone kunnen gedurende twee jaar tot 25% korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing (BV) die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers die ze naar aanleiding van investeringen in steunzones aanwerven.

De extra tewerkstelling moet wel gedurende drie jaar (kmo’s) of vijf jaar (andere ondernemingen) behouden blijven. Het behoud van de nieuwe arbeidsplaats moet in een bijlage bij de aangifte in de inkomstenbelasting worden aangetoond.

Er is sprake van een kmo in deze regeling als het criterium tewerkstelling (max. 250 VTE) en het criterium omzet (max. 50 miljoen euro) of balanstotaal (max. 43 miljoen euro) in ten minste twee van de laatste drie afgesloten belastbare tijdperken niet wordt overschreden. Grote ondernemingen komen enkel in aanmerking als de steunzone samenvalt met de regionale steunkaart 2014-2020 die door Europa is goedgekeurd.

Wil u van deze fiscale steunmaatregel genieten, dan moet u vóór de aanvang van de investering het nieuwe “formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone” (formulier nr. 274 SZ – 2016) indienen bij het bevoegde Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing. Het adres van het documentatiecentrum waarnaar het aanmeldingsformulier moet worden verstuurd, is aangepast op het formulier.

Geen vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor …

Ondernemingen in een wco-procedure (wet op de continuïteit van ondernemingen) komen niet in aanmerking voor deze fiscale vrijstelling, net als ondernemingen waarvan ten gevolge van geleden verlies het netto actief is gedaald tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Verder wordt ook de visserij- en aquacultuur, en de productie van landbouwproducten uitgesloten. Voor grote ondernemingen gelden er nog andere uitsluitingen.