Wanneer uw onderneming tijdens het jaar geen voorafbetalingen doet, riskeert u een belastingvermeerdering. Langs de andere kant, krijgt u zogenaamde bonificaties telkens u een voorafbetaling doet. De percentages om de vermeerdering en bonificatie te berekenen, worden jaarlijks vastgesteld. De percentages van dit jaar zijn dezelfde als die van vorig jaar.

 Waarom moet ik voorafbetalingen doen?

Wanneer uw onderneming tijdens het jaar geen voorafbetalingen doet, riskeert u een globale belastingvermeerdering van 2,25 procent. Deze vermeerdering wordt op het einde van het jaar berekend op het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Wanneer u wel voorafbetalingen doet, dan worden daar zogenaamde bonificaties voor toegekend. Afhankelijk van het tijdstip van betaling, zal een ander percentage toegepast worden. Hieronder geven we de data die van toepassing zijn voor een boekjaar dat eindigt op 31 december. Hoe vroeger u betaalt in het jaar, hoe hoger het percentage. Zo worden alle voorafbetalingen die u doet vóór 10 april vermenigvuldigd met 3 procent. Die bonificatie kan u afzetten tegen de globale vermeerdering.

Voor aanslagjaar 2012 moeten de voorafbetalingen gedaan worden:

voor het eerste kwartaal : uiterlijk op 11 april 2011;

voor het tweede kwartaal : uiterlijk op 12 juli 2011;

voor het derde kwartaal : uiterlijk op 10 oktober 2011;

voor het vierde kwartaal : uiterlijk op 20 december 2011.

Deze data zijn alleen van toepassing op vennootschappen waarvan het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar.

Bij het berekenen van de belasting op het einde van het jaar, worden de bonificaties verrekend met de vermeerdering. Op die manier wordt bepaald of de voorafbetalingen voldoende zijn geweest om een belastingvermeerdering te vermijden.

Daarnaast wordt het bedrag van de voorafbetalingen afgezet tegen het bedrag van de verschuldigde belasting. Zo komen we tot het uiteindelijke bedrag dat u ofwel moet bijbetalen (indien u niet voldoende heeft voorafbetaald), ofwel terugkrijgt (wanneer u teveel voorafbetaald hebt).

We verduidelijken hieronder deze berekeningen aan de hand van een voorbeeld.

Hoe wordt de vennootschapsbelasting berekend?

In de eerste plaats wordt een vermeerdering berekend alsof u geen voorafbetalingen hebt gedaan. Voor aanslagjaar 2012 (boekjaar dat afsluit tussen 31 december 2011 en 30 december 2012), bedraagt de vermeerdering 2,25 procent van de verschuldigde belasting.

Daarnaast wordt het totaalbedrag van de bonificaties berekend dat afgezet kan worden tegen de vermeerdering.

Als de vermeerdering hoger is dan de bonificatie, dan zal de vennootschap het verschil moeten betalen. Als de vermeerdering lager is dan het bedrag van de bonificatie, dan zal geen vermeerdering verschuldigd zijn. Het verschil tussen deze twee bedragen kan niet afgetrokken worden van de verschuldigde belasting.

In onderstaand voorbeeld gaan we uit van volgende veronderstellingen:

Uw vennootschap heeft een totaal belastbaar inkomen van 30.000,00 euro en u heeft 4 voorafbetalingen gedaan:
– 2 april : 2.500,00 euro
– 4 juli: 2.500,00 euro
– 10 september: 2.500,00 euro
– 15 december: 2.500,00 euro

Uw belastingberekening zal er als volgt uitzien.
Belastbaar inkomen: 30.000,00 – belasting: 10.197,00 (33,99%)
Berekening vermeerdering
Basisvermeerdering (belasting *2,25): 229,43
VA 1: 2.500,00 – 3,00% – belasting: 75,00
VA 2: 2.500,00 – 2,50% – belasting: 62,50
VA 3: 2.500,00 – 2,00% – belasting: 50,00
VA 4: 2.500,00 – 1,50% – belasting: 37,50
Totaal voorafbetaald : 10.000,00 – bonificatie – 225,00
Vermeerdering: 0,00
Geschatte vennootschapsbelasting: 10.197,00
Totaal voorafbetalingen: 10.000,00
Uiteindelijk verschuldigde vennootschapsbelasting: 197,00

Aangezien de vermeerdering in dit voorbeeld lager is dan 40 euro, zal u die vermeerdering niet moeten betalen.

Wanneer de betaaldag een zaterdag, zondag of verlofdag is, dan zal de betaling moeten gebeuren op de volgende werkdag.

U bent niet verplicht om voorafbetalingen te doen. Een vennootschap kan kiezen om geen voorafbetalingen te doen of maar enkele voorafbetalingen te doen.

Hoe kan ik voorafbetalingen doen?

Voorafbetalingen kunnen gedaan worden bij de dienst voorafbetalingen:

Dienst Voorafbetalingen/vennootschappen
Koning Albert II-laan 33, bus 42
1030 Brussel

Rekeningnummer: 679-2002330-56 (bij Bank van de Post).
Het IBAN nummer is BE20 679 00233056 en de BIC is PCHQBEBB.

Als uw vennootschap nog niet geregistreerd is bij de dienst, moet u bij de eerste overschrijving duidelijk de naam van de vennootschap, adres en btw of nationaal nummer vermelden. Na de eerste overschrijving krijgt u van de dienst een nummer toegekend dat u kan gebruiken bij elke volgende overschrijving.

Voorafbetalingsoverzicht

Wanneer u voorafbetalingen doet, dan krijgt u op het einde van het jaar een overzicht van de dienst voorafbetalingen. Hierop staan alle voorafbetalingen geregistreerd die de dienst heeft ontvangen. Op die manier krijgt u een bevestiging dat de betalingen goed ontvangen zijn.

Bovendien heeft u dit document nodig wanneer u van plan bent om de bestemming van uw voorafbetalingen te wijzigen.