Werknemers hebben recht op tien wettelijke feestdagen per jaar. Op die dagen mag er in principe niet worden gewerkt. Vergeet niet vóór 15 december een gedagtekend en ondertekend bericht uit te hangen met de vervangingsdagen van de feestdagen in 2011.

Wettelijke feestdagen

Tijdens de tien wettelijke feestdagen per jaar mogen uw werknemers niet worden tewerkgesteld en moet u hen betalen voor deze niet gepresteerde dagen.
Als zondagsarbeid is toegestaan, mag de werknemer tijdens een feestdag werken. In dit geval heeft de werknemer recht op “inhaalrust”.

Een feestdag die met een zondag of een dag waarop gewoonlijk in de onderneming niet wordt gewerkt (meestal zaterdag) samenvalt, moet u door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag wordt bepaald: hetzij door het bevoegde paritair comité, hetzij door de ondernemingsraad, hetzij door de syndicale delegatie, hetzij in overleg tussen werkgever en werknemer.

U moet in alle gevallen de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december aanplakken in de lokalen van uw onderneming. Als de vervangingsdagen niet volgens één van deze procedures worden bepaald, wordt de feestdag vervangen door de eerste dag ná de feestdag waarop in uw onderneming gewoonlijk wordt gewerkt.

Regionale feestdagen

De regionale feestdagen (11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap) zijn geen wettelijke feestdagen. Zij zijn enkel verplicht in de ondernemingen of de sectoren die beslist hebben er een vrije dag van te maken. Als deze feestdagen op een zondag of een inactiviteitsdag vallen, moet u voor de vervanging van deze dagen kijken naar de modaliteiten die in uw onderneming of de sector zijn afgesproken.

Loon

Het loon voor een feestdag of een vervangingsdag is hetzelfde als wat de werknemer zou verdienen indien hij die dag werkelijk zou gewerkt hebben. Het omvat het normale loon én de premies en de voordelen in natura die de werknemer zou hebben ontvangen als hij had gewerkt. In principe moet u uw werknemers geen toeslag op het loon of een premie betalen. In de collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement kan wel in een premie worden voorzien.

Wettelijke feestdagen in 2011

Dit zijn de tien wettelijke feestdagen van volgend jaar:
1. Nieuwjaar: zaterdag 1 januari
2. Paasmaandag: maandag 25 april
3. Feest van de Arbeid: zondag 1 mei
4. O.H. Hemelvaart: donderdag 2 juni
5. Pinkstermaandag: maandag 13 juni
6. Nationale feestdag: donderdag 21 juli
7. O.V. Hemelvaart: maandag 15 augustus
8. Allerheiligen: dinsdag 1 november
9. Wapenstilstand: vrijdag 11 november
10. Kerstmis: zondag 25 december

Een feestdag die samenvalt met een zondag (Feest van de Arbeid en Kerstmis 2011) of een andere inactiviteitsdag, moet in datzelfde kalenderjaar worden vervangen door een dag waarop er normaal wel wordt gewerkt. Bij de bepaling van de normale activiteits- en inactiviteitsdagen gaat men uit van een voltijdse tewerkstelling in de onderneming. Activiteits- en inactiviteitsdagen kunnen verschillen van afdeling tot afdeling. U moet de vervanging van de feestdagen dan regelen per afdeling.