Elke vennootschap moet binnen de drie maanden na de neerlegging van haar oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Jaarlijks moet ze aan dit fonds een vennootschapsbijdrage betalen. Voor het eerst in jaren stijgt die bijdrage voor grote ondernemingen. Voor 2012 betalen ze 868 euro. Kleine ondernemingen betalen sinds 2005 347,50 euro.

Jaarlijkse forfaitaire bijdrage

Elke vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet binnen de drie maanden na de neerlegging van haar oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aan dit fonds moeten ze een ‘jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen’ betalen.

Vzw’s, feitelijke verenigingen en burgerlijke vennootschappen die geen handelsvorm hebben aangenomen, zijn vrijgesteld.
Voor starters is er een uitzonderingsmaatregel die inhoudt dat ze gedurende de eerste drie jaren na hun oprichting zijn vrijgesteld. Het moet gaan om een personenvennootschap die in de Kruispuntbank van Ondernemingen als commerciële onderneming of ambachtsonderneming is ingeschreven. En de zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten mogen gedurende de laatste tien jaar vóór de oprichting niet meer dan drie jaar zelfstandig zijn geweest. De vrijstelling wordt per jaar beoordeeld.

De bijdrage hangt af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar van de vennootschap. Voor pas opgerichte vennootschappen is er geen voorlaatste afgesloten boekjaar waarop de bijdrage kan zijn gebaseerd. Zij betalen de laagste bijdrage.
De vennootschapsbijdragen 2012 worden bepaald op basis van het balanstotaal 2010.
Voor het jaar 2012 bedraagt de bijdrage 347,50 euro als het balanstotaal niet hoger is dan 627.377,34 euro. Als het balanstotaal hoger ligt dan 627.377,34 euro, bedraagt de vennootschapsbijdrage 868 euro.

Tijdstip betaling

De vennootschapsbijdrage 2012 moet ten laatste op 30 juni 2012 worden betaald.
Vennootschappen die net zijn opgericht en hun rechtspersoonlijkheid na 1 april hebben verkregen, moeten betalen tegen het einde van de derde maand die volgt op de datum waarop ze hun rechtspersoonlijkheid hebben verkregen (bv. een vennootschap krijgt rechtspersoonlijkheid op 19 mei, dan moet ze tegen 31 augustus betalen).
Vennootschappen in financiële problemen, kunnen een vrijstelling krijgen van de betaling van de bijdrage. Dit kan voor vennootschappen die failliet zijn verklaard; voor vennootschappen die zich bevinden in een gerechtelijke reorganisatie; en voor vennootschappen die worden vereffend en de vereffening is in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Ook vennootschappen die gedurende het volledige kalenderjaar geen enkele handels- of burgerlijke activiteit hebben uitgeoefend, kunnen worden vrijgesteld. Hiervoor hebben zij een attest nodig van de administratie der directe belastingen (departement vennootschappen).

Als u niet op tijd betaalt, kan een verhoging worden aangerekend van 1% op de verschuldigde bijdrage per maand vertraging. Vennootschappen die overmacht kunnen inroepen, kunnen hiervan (gedeeltelijk) worden vrijgesteld. Hiervoor moeten ze een uitdrukkelijk gemotiveerde aanvraag indienen bij het sociaalverzekeringsfonds.

Vordering tot terugbetaling

Wanneer u ten onrechte een bijdrage heeft betaald, kan u die terugvorderen. De vordering tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde vennootschapsbijdrage verjaart na vijf jaar. De vordering loopt vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op datgene waarin de onverschuldigde bijdrage werd betaald. De verjaring wordt gestuit op de wijze bepaald in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en door een aangetekende brief van de vennootschap om de terugbetaling te krijgen van de onverschuldigde bijdrage. Een stuiting is een onderbreking van de verjaringstermijn. Het gedeelte van de verjaringstermijn dat al is verstreken, wordt niet meer in aanmerking genomen. Door de stuiting van de verjaring begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen, dezelfde als de oorspronkelijke termijn.

Fiscaal aftrekbaar

Interessant weetje. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de vennootschapsbijdrage moet worden beschouwd als een ‘belasting’ en niet als een ‘sociale bijdrage’: zie arrest nr. 142/2010 en arrest nr. 103/2011. Belastingen zijn niet per definitie uitgesloten van de fiscale aftrekbaarheid. De belastingen die beroepsmatig worden betaald en waarvan de aftrek als beroepskost niet wordt aanvaard, worden opgesomd in het wetboek van de inkomstenbelastingen (zie art. 198 WIB92: bv. de vennootschapsbelasting). De vennootschapsbijdrage komt niet voor in deze opsomming en is dus een aftrekbare beroepskost.