U wil investeren in uw vennootschap? Dat kan op verschillende manieren. U kan uw privégeld aan uw vennootschap lenen, waar u dan als vergoeding interest voor krijgt. Of u kan een kapitaalverhoging doorvoeren, u krijgt dan nieuwe aandelen en (eventueel) wordt u vergoed met dividenden. Maar waar zou u voor kiezen? Wij zetten de twee mogelijkheden met hun pro’s en contra’s tegenover elkaar. Let op: in deze bijdrage gaan we enkel in op de hypothese waar u zelf investeert in uw vennootschap. Er bestaan natuurlijk nog andere mogelijkheden: u kan andere aandeelhouders aantrekken of uw vennootschap kan een lening vragen bij de bank.

Eerste mogelijkheid: geld lenen aan uw vennootschap

U kan uw vennootschap het geld lenen. U wordt dus schuldeiser van uw eigen vennootschap. Uw vennootschap zal dat geld als schuldenaar vroeg of laat moeten terugbetalen. Als vergoeding krijgt u interesten. Dit zijn voor u roerende inkomsten waarop u wordt belast. De vennootschap houdt roerende voorheffing (25 %) in.

Pro

Een lening afsluiten tussen u en uw vennootschap is niet moeilijk, dat kan met een gewoon contract. U hoeft dus geen speciale formaliteiten in acht te nemen zodat u bv. niet via de notaris moet passeren. Zorg er wel voor dat u de regels inzake belangenvermenging respecteert: u vertegenwoordigt namelijk zowel uw eigen belangen (als privépersoon), als de belangen van uw vennootschap (als zaakvoerder of bestuurder tekent u in principe overeenkomsten voor uw vennootschap). Als u deze regels overtreedt, kan u aansprakelijk gesteld worden. U kan dus best iemand anders (een zaakvoerder ad hoc die speciaal voor deze verrichting optreedt) de belangen van uw vennootschap laten waarnemen.

We vermeldden al dat u op de ontvangen interesten belast wordt. Positieve keerzijde van deze medaille is dat de interestbetalingen voor uw vennootschap aftrekbare kosten zijn. Ook hier weer een waarschuwing: vraag geen overdreven interesten want die kunnen gedeeltelijk geherkwalificeerd worden in dividenden, zodat de aftrekbaarheid deels wegvalt voor uw vennootschap.

Contra

De vennootschap gaat een bijkomende lening aan. Dit betekent dat ze meer schulden en meer schuldeisers krijgt. Dat zien andere schuldeisers niet graag gebeuren. Als u uw vennootschap ook nog extra wil financieren met een bancaire lening, kan dat een probleem zijn (of reden voor de bank om een hogere interest aan te rekenen).

Op de interesten die u ontvangt, moet in principe 25 % roerende voorheffing worden ingehouden ( = normaal tarief RV).

Tweede mogelijkheid: een kapitaalverhoging doorvoeren

U kan een kapitaalverhoging doorvoeren. Dat betekent dat u het geld werkelijk in uw vennootschap steekt. U krijgt geen interesten ter vergoeding. U zal daarentegen wel nieuwe aandelen krijgen. Eventueel krijgt u dus ook meer dividenden, als uw vennootschap er voor kiest die uit te keren.

Pro

Door uw kapitaal te verhogen, vergroot u de berekeningsbasis van de notionele intrestaftrek. Uw vennootschap heeft dus een onmiddellijk voordeel, doordat ze een hogere notionele interestaftrek geniet.

In sommige gevallen wordt er op uitgekeerde dividenden slechts 20 % of 15 % RV ingehouden (tegenover het standaardtarief van 25 % voor de interesten). Dit gunsttarief geldt enkel voor nieuwe aandelen die uitgegeven worden naar aanleiding van een kapitaalverhoging in een kmo (een kleine vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen) doorgevoerd na 1 juli 2013.
Maar een hoger kapitaal levert niet enkel fiscale voordelen op. Ook bedrijfseconomisch is het interessant. U zal immers uw financiële positie versterken door uw eigen vermogen te vergroten. Dit betekent onder meer dat u makkelijker krediet kan krijgen bij de bank, wanneer dat in de toekomst nodig zou zijn.

Contra

Een kapitaalverhoging doorvoeren, is aan heel wat meer formaliteiten onderworpen dan het afsluiten van een lening. Bij belangrijke momenten (zoals de oprichting, maar ook een kapitaalverhoging) in het ‘leven’ van een vennootschap moet u immers langs de notaris gaan. Die zal een notariële akte opstellen. Deze formaliteiten kosten tijd, maar vooral ook geld.

Door uw geld zo in uw vennootschap te steken, zit uw (vroeger) privégeld ook werkelijk in uw vennootschap. Dit wil zeggen dat u het er niet zomaar terug kan uithalen. U kan uw geld er natuurlijk deels terug uithalen door u een bezoldiging uit te betalen, of dividenden uit te keren of huur te betalen… Voor al deze manieren zal u wel op de één of andere manier fiscaal moeten afrekenen. Enig ander alternatief is een kapitaalvermindering.

Waarvoor kiezen?

Waar u uiteindelijk voor kiest, hangt af van uw persoonlijke situatie en die van uw vennootschap.

Uiteraard is de mogelijkheid om dividenden uit te keren aan 15 % of 20 % een groot pluspunt voor de kapitaalverhoging. Ook als uw vennootschap al veel lopende kredieten heeft, is het afsluiten van nog een krediet misschien niet zo interessant.

Als u niet weet of u uw privégeld op lange termijn kan missen, is allicht investeren via een lening beter (want makkelijker terug te krijgen), dan een meer permanente investering via een kapitaalverhoging.