Er is heel lang over gediscussieerd, maar het is er dan toch van gekomen. Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten niet langer vrijgesteld en moeten ze op hun diensten ook btw aanrekenen. Dat heeft natuurlijk heel wat gevolgen. Zowel voor de advocaat als voor zijn cliënten. Een beetje verduidelijking…

Nieuwe regel: 21 % btw

Vanaf 1 januari 2014 moeten advocaten btw aanrekenen op hun prestaties. Het gewone tarief van 21 % is van toepassing.

De btw moet worden betaald op de vergoeding die de advocaat voor zijn diensten aanrekent. Ook op de kosten die advocaten doorrekenen aan hun cliënten moet btw worden aangerekend. Dat moet echter niet als de ‘derde’ de door hem geleverde prestatie rechtstreeks op naam en voor rekening van de cliënt factureert. Dan is het een voorgeschoten kost, waarop geen bijkomende btw moet worden aangerekend.

Maar er zijn uitzonderingen

Voor pro-Deodiensten geldt een nultarief.

Enkele andere diensten blijven alsnog vrijgesteld. Het gaat dan om diensten die gelijkaardig zijn aan andere (nog) vrijgestelde activiteiten. Het gaat om diensten als:

schuldbemiddelaar;

familiaal bemiddelaar;

voogd (ad hoc);

voorlopig bewindvoerder;

voordrachtgever en/of auteur.

Opeisbaarheid van de btw

De btw wordt opeisbaar wanneer de dienst voltooid is. Wanneer de dienst voltooid is, hangt af van de aard van de dienst. In principe gelden de volgende regels:

advies: die dienst is voltooid als het ‘advies’ is verstrekt: als het mondeling gebeurt, is dat het moment zelf, bij schriftelijk advies is dat wanneer het advies werkelijk aan de cliënt wordt meegedeeld;

bijstand in gerechtelijke procedures: bij het bekomen van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest.

De advocaat kan er natuurlijk ook voor opteren om tussentijdse afrekeningen te sturen. In dat geval verleent hij in feite een doorlopende dienst. De btw is dan opeisbaar bij het verstrijken van elke tussentijdse periode.

Overgangsregeling

Voor diensten die eind 2013 werden verleend, maar die nog niet werden betaald heeft de administratie een overgangsregeling uitgewerkt. Verschillende hypotheses kunnen zich voordoen:

als de dienst al gedeeltelijk werd verricht op 31 december 2013, maar nog niet volledig, mag de btw-vrijstelling nog worden toegepast, als er ten laatste op 14 februari 2014 een gedetailleerde factuur wordt uitgereikt, waaruit blijkt welk deel van de prestatie aan 2013 kan worden toegerekend;

als een dienst aan particulieren werd voltooid vóór 1 januari 2014, maar pas (deels) betaald in 2014 kan eveneens de vrijstelling worden toegepast, voor zover een gedetailleerde factuur uiterlijk op 14 februari wordt uitgereikt;

als er al provisies werden betaald vóór 1 januari 2014 die in verband staan met specifieke prestaties, moet daarop geen btw worden betaald. Voor lopende dossiers waar vóór 1 januari 2014 al een contract is afgesloten, kan het voorschot voor de prestaties die pas in 2014 worden verricht nog zonder btw worden gefactureerd in 2013, wanneer het voorschot maximaal 25 % bedraagt van het totale honorarium.

Advocaten kunnen nu ook de door hun betaalde btw aftrekken

Dat advocaten btw-plichtig worden, betekent anderzijds ook dat ze de btw die zij betalen op de producten en diensten die ze gebruiken voor hun activiteit vanaf nu kunnen aftrekken. Deels kunnen ze zelfs vroeger betaalde btw (de ‘historische’ btw) nog recupereren. Met name:

de btw voor de goederen en diensten die geen bedrijfsmiddel zijn en die nog niet werden gebruikt of verbruikt op 1 januari 2014;

voor de bedrijfsmiddelen die op 1 januari 2014 nog bestaan en waarvoor de vijf – of vijftienjarige herzieningstermijn nog niet verstreken is.

Gevolgen voor de cliënten

Voor cliënten heeft dit tot gevolg dat hun factuur hoger zal zijn omdat er nu btw wordt aangerekend. Vooral particulieren zullen dat voelen. Ondernemers die de diensten van een advocaat gebruiken in het kader van hun economische activiteit, zullen de door hun betaalde btw wel kunnen aftrekken natuurlijk.