Uw werknemers mogen tijdens de tien wettelijke, officiële feestdagen in principe niet werken. U kan als werkgever naast de data van de collectieve jaarlijkse vakantie, ook de vervangingsdagen vastleggen voor feestdagen die samenvallen met een normale inactiviteitsdag. De vervangingsdagen voor 2015 moet u vóór 15 december a.s. in uw onderneming aanplakken.

Wettelijke feestdagen in 2015

De wettelijke feestdagen van 2015 zijn:
1. Nieuwjaar: donderdag 1 januari 2015
2. Paasmaandag: maandag 6 april 2015
3. Feest van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2015
4. O.L.H. Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015
5. Pinkstermaandag: maandag 25 mei 2015
6. Nationale feestdag: dinsdag 21 juli 2015
7. O.L.V. Tenhemelopneming: zaterdag 15 augustus 2015
8. Allerheiligen: zondag 1 november 2015
9. Wapenstilstand: woensdag 11 november 2015
10. Kerstmis: vrijdag 25 december 2015

Regionale feestdagen

In bepaalde sectoren worden ook regionale feestdagen toegekend. Die regionale of communautaire feestdagen zijn: zaterdag 11 juli 2015 voor Vlaamse Gemeenschap; zondag 27 september 2015 voor Franse Gemeenschap en zondag 15 november 2015 voor de Duitstalige Gemeenschap.

Regeling vervangingsdagen

Als een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in uw onderneming, moet hij worden vervangen. De werknemer mag immers tijdens de wettelijke feestdagen niet worden tewerkgesteld en u moet hem voor deze niet gepresteerde dagen betalen (zie verder). Een “gewone inactiviteitsdag” is een dag waarvoor het arbeidsreglement voorziet dat er niet wordt gewerkt (meestal de zaterdag). De “vervangingsdag” moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze dag kan vrij worden gekozen, maar moet vallen binnen hetzelfde kalenderjaar.

Wanneer er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet wordt gewerkt, moet u voor volgend jaar een vervangingsdag vastleggen voor: zaterdag 15 augustus 2015 en zondag 1 november 2015. Indien de prestaties worden gespreid over zes dagen per week, moeten enkel de feestdagen die samenvallen met een zondag worden vervangen (zondag 1 november 2015).
Ondernemingen die zeven dagen op zeven werken (bv. ziekenhuizen en rusthuizen) kennen geen gewone inactiviteitsdag. De feestdag die samenvalt met een rustdag, moet dan worden vervangen door een gewone activiteitsdag van de werknemer. Als zondagsarbeid is toegestaan, mag uw werknemer tijdens een feestdag werken en heeft hij recht op “inhaalrust”.

Bij deeltijdse arbeid moet u een onderscheid maken tussen werknemers die werken volgens een vast uurrooster of een veranderlijk uurrooster; en kijken of die werknemers hun prestaties verrichten zoals de voltijdse werknemers met een dagelijkse kortere tijdsduur en zij die hun prestaties enkel verrichten op sommige activiteitsdagen in de onderneming.

Specifieke procedure op sectoraal niveau of bedrijfsniveau

De wetgeving op de feestdagen voorziet dat de bevoegde paritaire comités de vervangingsdag(en) kunnen vaststellen. Als op sectoraal niveau niets is bepaald, kan de ondernemingsraad de vervangingsdag vastleggen. Is er geen ondernemingsraad of beslissing, dan mag u met de syndicale afvaardiging afspraken maken. Bij gebrek aan een syndicale afvaardiging gebeurt het vastleggen van de vervangingsdag(en) met de werknemers. U kan trouwens de keuze van de vervangingsdag ook overlaten aan uw werknemer die de vervangingsdag dan vrij mag opnemen zoals een dag jaarlijkse vakantie.
Indien er op sectoraal of op bedrijfsniveau geen beslissing wordt genomen, wordt de feestdag vervangen door de eerste activiteitsdag die op die feestdag volgt.

Nadat er een akkoord is bereikt, moet u vóór 15 december 2014 in de lokalen van uw onderneming een bericht aanplakken met de vervangingsdagen van de feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen. In dit bericht moet u ook de toepassingsregels voor de inhaalrust vermelden. Een kopie van dit bericht moet u bij het arbeidsreglement voegen.

Collectieve jaarlijkse vakantie

De data van de collectieve jaarlijkse vakantie (sluiting wegens vakantie) worden vastgelegd in overleg tussen de werkgever en de vertegenwoordigers van het personeel (indien er geen beslissing is van het paritair comité). Een kopie van de unanieme beslissing moet aan de werknemers worden bezorgd en een exemplaar van het akkoord aan de inspectie sociale wetten.

Recht op loon

Voor elke feestdag of vervangingsdag van een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag en inhaalrustdag voor een gepresteerde feestdag, heeft de werknemer recht op loon. Dit loon omvat het normale loon met de premies en de voordelen in natura die uw werknemer zou ontvangen als hij had gewerkt. De feestdagenreglementering voorziet geen toeslag op het loon of een premie. Een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau of op bedrijfsniveau of het arbeidsreglement kan wel een premie voorzien. Als uw werknemer op de feestdag of de vervangingsdag overuren verricht, heeft hij recht op een salaristoeslag.