De federale minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Denis Ducarme, heeft onlangs zijn algemene beleidsnota voorgesteld. Voor onze kmo’s in het bijzonder wil de minister de voorstellen uit het federaal kmo-plan voortzetten en aanvullen met een nieuwe oriëntatie. Een reflectie.

Sinds het begin van de legislatuur heeft de federale regering Michel maatregelen genomen om de oprichting van ondernemingen en de ontwikkeling van kmo’s te ondersteunen. De verhoging van de investeringsaftrek van 8% naar 20% in 2018 en 2019, alsook de verlaging van de vennootschapsbelasting van 33,99% naar 20% voor de kmo’s, passen in dezelfde dynamiek. Volgens de laatste cijfers van de FOD Economie was in 2016 99,27 % van de btw-plichtige ondernemingen een kmo. Federaal minister bevoegd voor kmo’s, Denis Ducarme, wil in 2018 de maatregelen uit het federaal kmo-plan verder concretiseren en nieuwe beleidslijnen opstarten rond 7 thema’s:

Competitiviteit, fiscaliteit en strijd tegen sociale dumping

Na de vrijstelling voor het leven van de voornaamste werkgeversbijdragen voor de 1e aanwerving en de verminderingen tot de 6e aanwerving, is de toepassing van de verminderingen voor de 3e tot de 6e aanwerving sinds 1 januari 2017 opnieuw versterkt. De ‘nulbijdrage’ is een succes. Het is dan ook de bedoeling om in 2018 de promotie van deze maatregelen te versterken bij de nieuwe kandidaatstarters die nog aarzelen om een (eerste) werknemer aan te werven.
De aanwerving van werknemers moet ook globaal worden bevorderd. De herinvoering
van de opzegtermijnen tijdens de zes eerste maanden van tewerkstelling van een werknemer moet het mogelijk maken om de terughoudendheid terzake te doen verdwijnen die na de afschaffing ervan is ontstaan.

Bevordering van het ondernemerschap

Naast het vrouwelijk ondernemerschap moet de ontwikkeling van het werknemersaandeelhouderschap worden aangemoedigd. Vandaag ontwikkelt dit zich maar matig bij de kmo’s. Ook het beleid ten voordele van de jonge ondernemers dient voortgezet. Het statuut van student-ondernemer is sinds dit jaar een realiteit en de eerste resultaten zijn bemoedigend (4.993 op 31 maart 2017). De minister wil de steun aan jonge ondernemers versterken via het nieuwe statuut van student-ondernemer dat op federaal niveau wordt aangeboden.

Financiering van ondernemingen en tweede kans

De wet van 21 december 2013 biedt aan kmo’s een aangepast kader in hun zoektocht naar bankfinanciering. Deze wet wordt aangepast om met name de informatie aan de kmo’s te verbeteren. De voornaamste krachtlijnen van het wetsontwerp zijn:

de verbetering van de precontractuele informatie en van de begeleiding van kmo’s (overheidswaarborgen, informatie en nuttige instrumenten voor de verbetering van de toegang tot financiering);

de verlichting van de administratieve lasten voor de microkredieten (dit zijn kredieten van minder dan 25.000 EUR) voor zover er geen beding is dat een  wederbeleggingsvergoeding of zekerheid/waarborg voorziet;

de omkadering van het beroep op zekerheden en waarborgen;

de aanpassing van het stelsel van de wederbeleggingsvergoedingen (verhoging van het plafond van 1 naar 2 miljoen EUR);

de uitbreiding van de controle van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) naar de wederbeleggingsvergoedingen.

De regering bestudeert ook de mogelijkheid om de taxshelter kmo uit te breiden naar de groeiende ondernemingen (ook scale ups genoemd). De definitie van groeiende onderneming die van de maatregel kan genieten en de praktische toepassingsmodaliteiten moeten nog worden gepreciseerd. De minister wil deze uitbreiding vanaf 2018 invoeren.
Een roadshow in 2018 zal de wijzigingen aan de wet van 21 december 2013 en de ontwikkelingen van de taxshelter kmo in de verf zetten, samen met andere financieringsmechanismen zoals factoring die weinig bekend zijn.

Wat de tweede kans betreft, is de 1e stap gezet. Door de invoeging van Boek XX ‘Insolventie van ondernemingen’ in het Wetboek van economisch recht wordt het immers mogelijk om in het merendeel van de gevallen de te goeder trouw gefailleerde binnen het jaar na de opening van zijn faillissement te bevrijden zonder te wachten op de afsluiting ervan. Op die manier moet men sneller de weg naar krediet terugvinden om een nieuwe activiteit op te starten.

Administratieve vereenvoudiging

Op 22 juni ll. is een plan ‘administratieve vereenvoudiging’ goedgekeurd door de regering.
Een vijftigtal nieuwe voorstellen zullen het voorwerp uitmaken van een half jaarlijkse rapportering in 2018 onder leiding van de DAV.
De ondernemingsloketten blijven het uniek aanspreekpunt voor de ondernemingen en voor de zelfstandigen. Ze zullen een nieuwe belangrijke opdracht krijgen: voor de neerlegging van onderhandse akten zullen zij de taken van de griffies van de rechtbanken van koophandel overnemen. De verbetering van de kwaliteit van de KBO-gegevens moet de administratieve stappen van de ondernemers vereenvoudigen. Het goede voornemen is om die reorganisatie voor de ondernemingen budgettair neutraal te houden.
Een handvest met 12 beginselen moet verder de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten verhogen. Dit handvest moet nog aan de Ministerraad worden voorgelegd. Tot slot zullen de aanvragen voor EU-vergunningen van Belgische ondernemingen om zich te vestigen in een andere lidstaat of daar diensten aan te bieden, binnenkort worden gedigitaliseerd.

Cyberveiligheid

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO zal deelnemen aan de uitwerking van een actieplan om de kmo’s te betrekken bij de nationale inspanningen op het vlak van cyberveiligheid.

Sectorale maatregelen

Op het vlak van de sectorale maatregelen onthouden we de analyse van de haalbaarheid van een fusie van de instituten van de cijferberoepen die momenteel loopt.

Omdat vanaf 2018 enkel nog de erkende ambachtslieden aan de Dag van de Ambachtsman kunnen deelnemen, komt er een informatiecampagne om de erkenning als ambachtsman beter bekend te maken bij het grote publiek. De wet houdende wettelijke definitie van de ambachtsman is in werking getreden op 1 juni 2016. Sindsdien hebben ongeveer 1.300 ondernemingen een aanvraag tot erkenning ingediend. Er zal een evaluatie van de wetgeving volgen, om te bekijken of er verbeteringen nodig zijn.

Verbetering van de concurrentiële positie van de kmo’s en het economisch recht

Het WER heeft het handelsrecht grondig gemoderniseerd. Maar terwijl de meerderheid van de Belgische ondernemingen kmo’s zijn, vinden we zeer weinig bepalingen terug die voor hen zijn bestemd. Het WER maakt geen onderscheid tussen de grote, de kleine of de middelgrote onderneming. Daarom wil de minister het economisch recht onder de loep nemen op basis van het kmo-criterium en het ’think small first’-criterium. Deze oefening leidde al tot een wetsontwerp over de rechtsvordering tot collectief herstel. Wordt vervolgd.