De Vlaamse Regering wil de winwinlening uitbreiden naar alle Vlaamse kmo’s. Daarnaast wil ze het maximumbedrag optrekken naar 100.000 euro per kredietnemer en moet er ook een mogelijkheid komen om vervroegd terug te betalen. De uitgebreide winwinlening zou operationeel moeten zijn begin 2011.

Voorgestelde uitbreiding

Alle Vlaamse kmo’s
De Vlaamse Regering wil de winwinlening niet meer beperken tot starters, maar uitbreiden naar alle Vlaamse kmo’s. Alle kmo’s die een economische activiteit verrichten, zullen gebruik kunnen maken van dit financieringsinstrument. Dit ongeacht of die de vorm van een nv, cvba, vzw, landbouwvennootschap of stichting hebben aangenomen.

Maximum optrekken naar 100.000 euro
Het maximumbedrag moet opgetrokken worden naar 100.000 euro per kredietnemer. Per kredietgever blijft het maximumbedrag behouden op 50.000 euro.

Vervroegde terugbetaling mogelijk
De uitbreiding van de winwinlening moet ook de mogelijkheid bevatten om éénmalig een vervroegde terugbetaling van de lening te doen. Ook tussentijdse kapitaalaflossingen moeten mogelijk worden.
De winwinlening heeft een vaste looptijd van acht jaar. Tot nog toe moest de hoofdsom in één keer terugbetaald worden na acht jaar op de vervaldatum.

De winwinlening ook voor u?

De winwinlening werd in september 2006 in het leven geroepen om particulieren aan te moedigen om geld te lenen aan startende ondernemingen.

Fiscaal voordeel is belastingkrediet
Als u een winwinlening toekent, kan u rekenen op een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingkrediet. Het belastingkrediet wordt berekend op basis van het bedrag dat u hebt uitgeleend. Dit kan u elk jaar in uw aangifte in aftrek brengen.
Het belastingkrediet bedraagt 2,5% van het rekenkundig gemiddelde van de over het belastbare tijdperk uitgeleende bedragen en is beperkt tot 1.250 euro per echtgenoot.
Als de starter waar u geld aan hebt geleend, de lening niet terugbetaalt ten gevolge van faillissement of van vereffening van de kredietnemer, dan is er ook een mogelijkheid om een eenmalig krediet te verrekenen. Ze bedraagt 30% van de hoofdsom die definitief verloren is en is beperkt tot 50.000 euro.
Als u niet voldoende inkomsten hebt in uw aangifte om het belastingkrediet af te trekken, dan wordt het ongebruikte belastingkrediet terugbetaald.

Voorwaarden winwinlening
Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om van het fiscale voordeel voor de winwinlening te genieten:

Een natuurlijke persoon verstrekt een lening: hij mag geen band hebben met de onderneming aan wie de lening wordt gegeven. Zo mag hij geen werknemer, zaakvoerder of bestuurder van de onderneming in kwestie zijn.

Aan een Vlaamse startende kleine onderneming van maximaal drie jaar oud:
1° een vennootschap met minder dan 250 werknemers die één van de volgende grenswaarden niet overschrijdt: een jaaromzet van 50 miljoen euro of een balanstotaal van 43 miljoen euro en die voldoet aan het zelfstandigheidscriterium; 2° een vennootschap die niet langer dan drie jaren is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; 3° gevestigd in het Vlaamse gewest.

De Vlaamse startende onderneming gebruikt de gelden voor ondernemingsdoeleinden.

De lening moet de vorm aannemen van een achtergestelde lening en heeft een vaste looptijd van 8 jaar.

Het bedrag van de lening is maximum 50.000 euro per kredietgever. Hij kan dit bedrag wel spreiden over verschillende kredietnemers.

De lening moet in één keer worden terugbetaald.

De rentevoet is beperkt. Hij moet zich situeren tussen 50% en 100% van de wettelijke rentevoet.