De Vlaamse overheid heeft een tweede oproep gelanceerd voor het aanvragen van ecologiesteun. U kan nog tot en met 31 augustus 2010 een subsidiedossier indienen voor ecologie-investeringen via de website van het agentschap Ondernemen.

Ecologiepremie

Heeft u een kleine, middelgrote of grote onderneming met een aanvaardbare activiteit in het Vlaamse gewest die ecologische investeringen realiseert? Dan komt u in aanmerking voor een ecologiepremie. Al sinds 1997 geeft de Vlaamse overheid bedrijven die investeren in milieuvriendelijke en energiezuinige technieken een financieel duwtje in de rug.

Wedstrijdformule

Ecologiesteun wordt toegekend volgens een wedstrijdformule. De Vlaamse overheid stelt een budget voorop en lanceert drie keer per jaar een oproep tot het indienen van voorstellen. Per oproep kan uw onderneming één aanvraag indienen. Voor deze oproep bedraagt het budget 38.616.800 euro. Dat bedrag wordt verdeeld over de best geklasseerde subsidiedossiers.

De overheid beoordeelt en rangschikt de subsidieaanvragen volgens vier criteria:

een performantiefactor die voorkomt op de lijst van de limitatieve technologieën;

de cashflowratio die een indicatie geeft van de economische leefbaarheid van het bedrijf;

het al of niet toegetreden zijn tot een auditconvenant; en

het beschikken over een milieucertificaat of OVAM-eco-efficiëntiescan.

Aan elk criterium kent ze een wegingsfactor toe.

Limitatieve technologielijst

Belangrijk is dat de subsidie enkel wordt toegekend aan technologieën die op de limitatieve technologielijst vermeld staan (LTL). Het VITO, Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, screent de technologieën op hun milieu- en energie-impact en drukt dit resultaat uit in de performantiefactor. Die factor beoordeelt in welke mate de technologie bijdraagt tot de realisatie van de Kyoto- en de milieudoelstellingen van de Vlaamse overheid. In de totaalscore geeft dit criterium de doorslag.

Bij elke call kan de lijst wijzigen: ‘oude’ technieken verdwijnen van de lijst (bv. omdat ze niet het gewenste resultaat opleveren) en nieuwe veelbelovende technieken komen erbij. Zo noteren we in vergelijking met de vorige lijst (call van 19 januari t.e.m. 30 april 2010) o.a. de volgende nieuwkomers: actief en intelligent daglichtsysteem bij de ombouw van daken (100083); gasverwarmde tunnelfinisher (100079); geothermische (elektrische) warmtepomp (100089); geothermische gasgestookte absorptiewarmtepomp (100090) en hybride aangedreven niet voor de weg bestemde mobiele machine (100087).

Ook binnen de rubrieken zijn er kleine verschuivingen. Zo daalt de ecologische meerkost voor zonnepanelen opnieuw omwille van de dalende aankoopprijzen en de verkorting van de terugverdientijd. Ditmaal van 10 naar 5%.

Let op. De ecologie-investeringen uit de technologieënlijst die voor de onderneming verplicht zijn, komen niet in aanmerking voor een subsidie. Zo is bijvoorbeeld de recuperatie van regenwater verplicht bij nieuwbouw. Die technologie komt dus enkel in aanmerking voor een premie bij een aanpassing van bestaande terreinen en gebouwen.

Bedrag ecologiepremie

De ecologiepremie bedraagt 20% voor grote ondernemingen en 40% voor kleine en middelgrote ondernemingen. Ze kan oplopen tot 1,75 miljoen euro per aanvraag. De steun wordt berekend op basis van de ecologische meerkosten van de in aanmerking komende investeringscomponenten. De steun wordt in drie schijven uitbetaald.

Subsidieaanvraag

U kan een aanvraag voor een ecologiepremie enkel elektronisch indienen via de website van het agentschap Ondernemen (www.vlaanderen.be/ondernemen) of via www.vlaanderen.be/ecologiepremie. Aanmelden en inloggen doet u via een federaal token of elektronische identiteitskaart. Het federaal token heeft dezelfde waarde als uw elektronische identiteitskaart. Dit betekent dat het token persoonlijk is en dat u het niet mag doorgeven, ook niet aan derden of adviseurs die uw zaken of deze van uw onderneming behartigen.

Meer info

Vlaamse overheid, Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Koning Albert II-laan 35 bus 12 te 1030 Brussel
E-mail: ecologiepremie@vlaanderen.be