Kosten die u maakt om uw beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden, zijn als beroepskost aftrekbaar. Kosten met een privékarakter niet. Maar er zijn ook twijfelgevallen. Sommige kosten die (deels) een beroepskarakter hebben, zijn toch niet volledig aftrekbaar. Om te zorgen dat u niet voor een verrassing komt te staan, is het belangrijk te weten wat u wel, en wat u niet kan aftrekken. We zetten tien kosten op een rij…

Volledig aftrekbaar

Het loon van een gezinslid

Het loon dat u betaalt aan een gezinslid is, net als de lonen van andere personeelsleden, aftrekbaar. Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden:

uw zoon, dochter of echtgenoot/echtgenote moet onder uw leiding en toezicht werken;

hij of zij moet een normale bezoldiging krijgen, die een werkelijke prestatie vergoedt en door individuele fiches verantwoord wordt.

Verlies wel niet uit het oog dat een kind waaraan u een loon betaalt dat u als beroepskost aftrekt, niet meer ten laste is. U kan dus wel kosten aftrekken, maar u verliest voor dat kind het voordeel van de verhoogde belastingvrije som.

Thuiskantoor

Als u thuis een kantoor hebt, dat u voor uw beroep gebruikt (bv. om na uw werkdag op kantoor nog dossiers af te werken, of na een dag in uw winkel de administratie te doen), mag u de kosten daarvoor aftrekken. Denk daarbij onder andere aan de volgende kosten:  huur van uw woning of interesten van de hypothecaire lening voor aankoop van uw woning, elektriciteit en verwarming, onderhoud, kuisproducten. Al deze kosten zijn aftrekbaar in verhouding van de oppervlakte van het bureel tot de totale oppervlakte van de woning. Als u het bureel ook gedeeltelijk privé gebruikt, moet u de kostenaftrek beperken tot het professioneel gebruikte deel.

Voorbeeld: uw thuiskantoor  beslaat 10 % van de oppervlakte van uw woning. Het wordt zowel professioneel gebruikt (65 %), als privé door u en uw gezin (35 %). Uw hypothecaire lening bedraagt 1.300 EUR per maand. Dit wordt eerst beperkt tot 10 % = 130 EUR (oppervlakte van bureau t.o.v. oppervlakte van de hele woning). Daarvan mag u het professionele gebruikte deel (65 %) aftrekken: 84,5 EUR.

Fiscaal advies

De Belgische fiscaliteit is zo complex geworden dat bijna iedereen zich wel eens moet laten bijstaan met fiscaal advies. Dat kan gaan van een complexe zaak of een geschil met de fiscus tot het invullen van aan aangifte. Alle uitgaven die u hiervoor doet, zijn aftrekbaar.

Verlies van uw vennootschap

Soms nemen bedrijfsleiders de verliezen van hun vennootschap zelf ten laste, om het voortbestaan van hun onderneming te garanderen. Het ten laste nemen van die verliezen is natuurlijk een zware kost. Als bedrijfsleider mag u die kost in de personenbelasting aftrekken.  Deze drie voorwaarden moeten dan wel vervuld worden:

u doet de tenlasteneming om de beroepsinkomsten die u van uw vennootschap verkrijgt, te behouden (als uw vennootschap failliet gaat, kan ze u geen bezoldiging meer uitbetalen);

u doet een onherroepelijke en onvoorwaardelijke storting van een som geld;

uw vennootschap gebruikt de gestorte bedragen volledig om haar beroepsverliezen weg te werken.

U kan ook in uw eigen naam een krediet aangaan om de tenlasteneming te financieren, en de interesten ervan aftrekken.

Deels aftrekbaar

Restaurantkosten

Restaurantkosten kan u slechts deels aftrekken, zelfs  de kosten voor een louter professionele zakenlunch. De aftrekbaarheid wordt beperkt tot 69 %.  Het begrip ‘restaurant’ wordt ruim geïnterpreteerd: het gaat van een sterrenrestaurant, over een bistro tot een broodjeszaak of een snackbar. Vertegenwoordigers in de voedingssector, mogen hun restaurantkosten wel volledig aftrekken. Enkel voor hen geldt dit bijzonder regime. De kosten van een privélunch zijn uiteraard niet aftrekbaar, omdat ze geen beroepskarakter hebben.

Soms aftrekbaar

Opleidingskosten

De kosten voor een opleiding, cursus, seminarie, workshop die verband houden met het werk dat u nu al uitoefent, mag u aftrekken, bv.  een vervolgopleiding, een specialisatie. Als u zich professioneel wil heroriënteren en daarom een nieuwe opleiding gaat volgen, zijn de kosten niet aftrekbaar. Dus: een boekhouder die een master internationale fiscaliteit volgt, kan die kosten aftrekken, als dezelfde man kooklessen volgt omdat hij van job wil veranderen, zijn die kosten niet aftrekbaar.

Opleidingskosten omvatten niet enkel het inschrijvingsgeld, maar ook de uitgaven voor lesmateriaal, verplaatsingen van en naar de les, enz.

Kledijkosten

Voor kledijkosten moet u een onderscheid maken  tussen kledij die u altijd draagt of kan dragen (ook in uw vrije tijd) en kledij die u enkel voor uw werk kan dragen (ook wel specifieke beroepskledij genoemd). Enkel de kosten voor specifieke beroepskledij zijn aftrekbaar. De specifieke beroepskledij omvat zowel reglementair opgelegde beroepskledij (bv. helm, overall, veiligheidsschoenen, uniformen), als andere bijzondere kledij die bij de uitoefening van een bepaald beroep wordt gedragen (bv. kledij van arts, tandarts of verpleegster, toga van een advocaat, werkvest van slager of bakker). Uitgaven voor ‘gewone’ kledij worden beschouwd als een privékost, zelfs als u bepaalde kleding (bv. een maatpak) enkel draagt om te gaan werken. Het criterium is immers dat u dat pak ook in uw vrije tijd kan aandoen (bv. om naar een chique feest te gaan), wat natuurlijk niet geldt voor een uniform of een toga.

Niet aftrekbaar

Verkeersboetes

Verkeersboetes zijn niet aftrekbaar. ‘Parkeerboetes’ echter wel, omdat dat juridisch in feite geen echte ‘boetes’ zijn. Een parkeerboete of parkeergeld is een vergoeding (retributie) die men betaalt (aan de overheid) voor het gebruik van een parkeerplaats. Net als de meeste andere professionele  autokosten in de PB zijn ze aftrekbaar voor 75 %.

Onredelijke kosten

‘Onredelijke’ kosten, dat zijn kosten die op onredelijke wijze uw beroepsbehoeften overtreffen, zijn niet aftrekbaar. Zulke uitgaven beantwoorden immers niet aan de wettelijke omschrijving van beroepskosten. Ze gebeuren eigenlijk niet om beroepsinkomsten te verwerven, maar eerder om een zekere status te verwerven. De beoordeling hiervan is een feitenkwestie, waarover kan gediscussieerd worden: bv. een dure zakenreis, een exclusief kunstwerk, een chique sportwagen, …

Sponsorgelden

De fiscus is niet geneigd de aftrekbaarheid van sponsoruitgaven te aanvaarden. Dit is op zich vreemd want publiciteitskosten zijn wel aftrekbaar. De fiscus vindt echter dat sponsoring niet voldoende als publiciteit kan worden beschouwd. Ook hier is nog ruimte voor discussie: sommige rechtbanken wijken af van het administratief standpunt. Aftrek van sponsorgelden is dus niet helemaal uitgesloten.

Nota bene

Als u uw werkelijke beroepskosten, zoals hierboven beschreven, wil aftrekken, moet u er natuurlijk wel voor zorgen dat u de nodige bewijsstukken bijhoudt: facturen, ….