Wie een 50-plusser aanwerft, kan van de Vlaamse Overheid een tewerkstellingspremie krijgen. De modaliteiten van die premie zijn op 1 oktober jl. gewijzigd. De premie blijft wel bestaan maar u kan haar niet meer cumuleren met de federale steunmaatregelen.

Tewerkstellingspremie 50+

Sinds 2006 vermindert de Vlaamse regering uw loonkost als u een niet-werkende werkzoekende 50-plusser aanwerft met een contract van onbepaalde duur.
Begin 2009 is het toepassingsgebied van de maatregel uitgebreid: de vereiste werkloosheidsduur is verlaagd en de bedragen opgetrokken.
Sinds begin 2010 is in de federale anticrisismaatregelen een tewerkstellingspremie voor werkzoekende 50-plussers opgenomen. Beide premies konden worden gecumuleerd. In sommige gevallen leidde die cumulatie echter tot een tegemoetkoming die botst met de Europese regelgeving. Daarom is het cumuleren van de Vlaamse tewerkstellingspremie 50+ en de federale steunmaatregelen niet meer mogelijk vanaf 1 oktober 2010.

Voordeel premie-50+

Voor de indiensttredingen vanaf 1 januari 2009 bedraagt de premie-50+:

400 euro per maand (1.200 euro per kwartaal) voor de loongroep van 800 tot 1.400 euro per maand;

700 euro per maand (2.100 euro per kwartaal) voor de loongroep van 1.400 tot 2.000 euro per maand;

1.000 euro per maand (3.000 euro per kwartaal) voor de loongroep van 2.000 tot 3.500 euro per maand;

1.500 euro per maand (4.500 euro per kwartaal) voor de loongroep van +3.500 euro per maand.

De premie wordt toegekend voor een maximale periode van vier opeenvolgende kwartalen, vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal van indiensttreding van de werknemer.
De werknemer moet minstens vijf kwartalen in dienst blijven tenzij hij zelf ontslag neemt of wordt ontslagen om dwingende redenen.
De premie 50+ is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Exploitatiezetel in het Vlaams gewest

De premie geldt voor alle werkgevers met een exploitatiezetel (vestiging) in het Vlaams gewest of voor werkgevers die zich ertoe verbinden een exploitatiezetel in het Vlaams gewest te vestigen binnen de vijf kwartalen te rekenen vanaf de indiensttreding van de 50-plusser.
Openbare instellingen, bedrijven waarvan de loonkosten gedurende het jaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de tewerkstellingspremie voor meer dan vijftig procent worden gefinancierd met federale of Vlaamse subsidies; en de steenkoolsector en de scheepsbouw kunnen geen beroep doen op de maatregel.

Voorwaarden werkzoekenden

De werkzoekende ouder dan 50 jaar:

moet minstens één dag voorafgaand aan de indiensttreding bij de VDAB als zodanig zijn ingeschreven of een uitkering krijgen van het ziekenfonds;

moet worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;

mag in de zes maanden voorafgaand aan de indiensttreding niet bij dezelfde of een andere onderneming van de technische bedrijfseenheid in dienst zijn geweest;

mag geen prestaties leveren die zullen worden vergoed met dienstencheques.

Procedure

Binnen de drie maanden na aanwerving kan u de premie online aanvragan via de VDAB-website.
Als werkgever moet u zich wel eerst registreren in de gegevensbank van de VDAB.
Na het inloggen verschijnt het online aanvraagformulier op de gepersonaliseerde startpagina.
Het paritair comité dat hoort bij het ondernemingsnummer waaronder u de werknemer bij
Dimona zal aangeven of hebt aangegeven, moet u op dit formulier aanduiden in de rubriek “gegevens van het contract”.
Na het indienen van uw aanvraag, ontvangt u een registratiemail ter bevestiging.
De verdere afhandeling van uw aanvraag gebeurt in de maand daarop.

Schorsing betaling premie

De VDAB schorst de betaling van de premie en kan uitbetaalde premies terugvorderen als blijkt dat u de voorwaarden of plichten niet naleeft (bv. u heeft één of meer werknemers ontslagen met de uitsluitende bedoeling ze te vervangen door één of meer niet-werkende werkzoekenden die recht geven op de premie).

Meer info

VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel (tel. 0800 30 700).