Werkt u in de privé-sector en wil u tijdelijk uw beroepsloopbaan onderbreken of minder gaan werken? De regeling van het tijdskrediet voorziet een maandelijkse RVA-uitkering tijdens die onderbreking, een bescherming tegen ontslag en de verdere uitoefening van de betrekking zoals voorheen. Let op, sinds 1 maart 2010 gelden strengere voorwaarden.

Soorten tijdskrediet

De regeling van het tijdskrediet vervangt sinds 2002 het systeem van de loopbaanonderbreking. Bedienden en arbeiders in de privésector kunnen verschillende soorten tijdskrediet aanvragen:

het volledig tijdskrediet (tijdelijk volledig stoppen met werken);

het halftijds tijdskrediet (tijdelijk halftijds werken);

het 1/5e tijdskrediet (tijdelijk 4/5e werken);

het stelsel voor 50-plussers: halftijds tijdskrediet en 1/5e tijdskrediet.

Telt uw bedrijf meer dan tien werknemers en minder dan vijf procent van de werknemers maakt gebruik van het systeem, dan is tijdskrediet een recht.

Voorwaarden

Het recht op tijdskrediet bestaat voor alle werknemers die minstens 12 maanden bij hun huidige werkgever werken in de 15 maanden vóór hun aanvraag.
Sommige categorieën werknemers kunnen door een cao worden uitgesloten.
Wie halftijds tijdskrediet aanvraagt, moet minstens 3/4e werken in de onderneming.
Wie 4/5e wil werken, moet minstens vijf jaar anciënniteit hebben bij de huidige werkgever én moet voltijds hebben gewerkt tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag. Voor werknemers van 50 jaar of ouder volstaat drie jaar anciënniteit. In onderling akkoord kunnen werkgever en werknemer die termijn inkorten tot minimum twee jaar voor een werknemer die vanaf 50 jaar wordt aangeworven en tot minimum een jaar voor een werknemer die vanaf 55 jaar wordt aangeworven.

Duur

Het tijdskrediet is beperkt in duur:

het volledig en halftijds tijdskrediet: minimum 3 maanden en maximum 1 jaar (kan worden verlengd tot 5 jaar via sectorale of ondernemingscao);

het 1/5e tijdskrediet: minimum 6 maanden en maximum 5 jaar;

het stelsel voor 50-plussers: minimum 3 maanden (halftijds) of minimum 6 maanden (1/5e), en maximum tot aan de pensioenleeftijd.

Uitkering …

Tijdens het tijdskrediet ontvangt u ter compensatie van het loonverlies een maandelijkse uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het bedrag is forfaitair en varieert op basis van uw anciënniteit bij de werkgever, uw burgerlijke stand en uw leeftijd.
De uitkering is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. De maandelijkse uitkering die u ontvangt, is een netto-uitkering waarop de bedrijfsvoorheffing al is ingehouden. De uitkeringen worden geïndexeerd.

… na 2 jaar bedrijfsanciënniteit

Let op. Vanaf 1 maart 2010 moet u twee jaar in dienst zijn in plaats van een jaar bij uw werkgever als u van een onderbrekingsuitkering van de RVA wil genieten. Die termijn moet vervuld zijn op het ogenblik dat u een schriftelijke aanvraag indient.
Die anciënniteitsvoorwaarde geldt niet voor werknemers die voltijds of halftijds tijdskrediet nemen nadat zij hun recht op ouderschapsverlof hebben uitgeput. En dit tijdskrediet moet dan onmiddellijk aansluiten op hun ouderschapsverlof.

… verhoogde uitkering vanaf 51 jaar

De formule van halftijds of 1/5e tijdskrediet voor werknemers met 20 jaar beroepservaring en een bepaalde anciënniteit bij de werkgever blijft bestaan voor werknemers van 50 jaar of ouder, maar pas vanaf de maand nadat ze 51 jaar worden, krijgen ze een hogere uitkering.
De leeftijd waarop werknemers bij deeltijds tijdskrediet recht hebben op een verhoogde uitkering wordt dus opgetrokken van 50 jaar naar 51 jaar. De werknemers tussen 50 en 51 jaar ontvangen een lagere uitkering. Het verschil in bedrag geldt enkel voor de werknemers die een eerste aanvraag tijdskrediet indienen vanaf 1 maart 2010.