De sociale verkiezingen 2012 vinden plaats van 7 mei tot en met 20 mei 2012. Uw werknemers kiezen dan de nieuwe afgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk en in de ondernemingsraad. De organisatie van de sociale verkiezingen start nog dit jaar volgens een strikte procedure. Die procedure bevat maar enkele wijzigingen vergeleken met die van 2008.

Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk

Elke vier jaar worden sociale verkiezingen georganiseerd voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. De verplichting om sociale verkiezingen te organiseren geldt voor de profit- en de non-profitbedrijven van de privésector.
In alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, moet er een comité voor preventie en bescherming op het werk worden opgericht of vernieuwd.
Een ondernemingsraad moet worden opgericht in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen. Wanneer de onderneming echter gewoonlijk gemiddeld minder dan 100 werknemers tewerkstelt, moet niet worden overgegaan tot de verkiezing van de leden van de raad. Hun mandaat wordt uitgeoefend door de verkozen personeelsafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Belangrijke data

Tijdens de pre-electorale procedure van 9 december 2011 tot 20 februari 2012 moet u bepaalde inlichtingen meedelen aan de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties, aan de ondernemingsraad of aan het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging en aan de werknemers zelf. U gebruikt hiervoor gestandaardiseerde formulieren.

Noteer volgende data.
Van 9 tot en 22 december 2011 (X-60) – tijdens de voorbereidende fase van de verkiezingen – deelt u schriftelijk informatie mee over de banden tussen de verschillende exploitatiezetels en de juridische entiteit; over de wijzigingen die zich in de structuur van de onderneming hebben voorgedaan en die een invloed kunnen hebben op de technische bedrijfseenheid of de samenvoeging ervan; over het aantal werknemers per categorie dat wordt tewerkgesteld op dag X-60 en over de functies van het leidinggevend personeel.
Van 7 tot 20 februari 2012 (X = Y-90) moet u een bericht aanplakken met de datum van de verkiezingen in uw onderneming.
Tussen 7 en 20 mei 2012 (Y) moeten de verkiezingen plaatsvinden.

Nieuwigheden

De verkiezingsprocedure 2012 bevat weinig ingrijpende nieuwigheden ten opzichte van de procedure uit 2008. Nieuw is:

de bepaling van de technische bedrijfseenheid: u moet de ondernemingsraad, het comité of de vakbondsafvaardiging informeren over de graad van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid;

met het oog op de administratieve vereenvoudiging kan u modelformulieren voor de sociale verkiezingen elektronisch uploaden via de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (meer info); ook de aanplakking van de kandidatenlijsten kan u vervangen door een elektronische kennisgeving als uw werknemers tijdens de werkuren toegang hebben tot het internet;

alle organisaties die kandidaten kunnen voordragen, kunnen een schorsing van de procedure vragen;

de kiezerslijsten worden opgesteld per categorie en elke werknemer krijgt een nummer;

wat de termijnen van aanplakking betreft, wordt de termijn van aanplakking van de verkiezingsdocumenten beperkt tot de 15e dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming. Enkel het bericht met de verkiezingsuitslagen blijft aangeplakt tot de 84e dag;

u krijgt twee bijkomende dagen voor de overhandiging van de oproepingsbrieven;

de oproeping bij stemming per brief en de oproeping van kiezers die niet in de onderneming aanwezig zijn, worden aangepast;

de oproepbrief moet minstens de datum en de plaats van de verkiezingen, en het stembureau vermelden;

verdachte stembiljetten moet de voorzitter van het stembureau onmiddellijk paraferen;

de aanduiding van de plaatsvervangers en de niet-verkozen kandidaten gebeurt in dezelfde ronde;

er is één modelbericht van volledige stopzetting en twee modellen van proces-verbaal van gedeeltelijke stopzetting.

Sanctie niet organiseren verkiezingen

Als u de wetgeving inzake de sociale verkiezingen niet naleeft, riskeert u sancties van niveau 3 voorzien in het nieuw sociaal strafwetboek. Die sancties stemmen overeen met een strafrechtelijke boete van 550 tot 5.500 euro per werknemer (max. 550.000 euro) of een administratieve geldboete van 275 tot 2.750 euro per werknemer (max. 275.000 euro).