Uw socialezekerheidsbijdragen moet u in principe zelf dragen. Het is evenwel niet verboden deze bijdrage door uw vennootschap te laten betalen. Daar zijn natuurlijk wel fiscale gevolgen aan verbonden. Zowel voor u, als voor uw vennootschap.

Sociale zekerheidsbijdrage

Als zelfstandige staat u zelf in voor de betaling van uw sociale bijdragen, die vormen immers een privékost. Voor 2013 bedragen deze bijdragen per kwartaal tussen de  727,21 EUR (minimum) en 4.097,61 EUR (maximum), we gaan hiervoor uit van een zelfstandige die al meer dan drie jaar actief is.

De hoogte van het verschuldigde bedrag wordt bepaald op basis van uw nettojaarinkomen van drie jaar eerder: de verschuldigde bijdragen voor 2012, worden dus bepaald op basis van uw inkomen uit 2009.

De betaalde bijdrage kan u in de personenbelasting wel van uw brutoberoepsinkomsten aftrekken.

Mag de vennootschap deze kosten ten laste nemen?

Ja, dat mag.

U kan kiezen om de betaling op uw rekening-courant te boeken (zodat u ze op termijn toch zelf zal moeten betalen). Of u kan de betaling volledig door de vennootschap laten doen. In dat laatste geval ontvangt u een bijkomend voordeel van alle aard van uw vennootschap, waarop u dan ook belast zult worden. Anderzijds zal de vennootschap de uitgave natuurlijk wel als een beroepskost kunnen aftrekken.

Uw vennootschap zal bovendien de nodige formaliteiten moeten vervullen: ze moet een fiche 281.20 opstellen, anders riskeert ze een bijzondere aanslag geheime commissielonen.

Wat is het verschil?

Er spelen natuurlijk heel veel elementen mee. Een vereenvoudigd voorbeeld, geeft het verschil weer.

U bent zaakvoerder van uw eigen bvba.

Uw brutobezoldiging voor 2012: 20.000 EUR.

Uw verschuldigde sociale bijdrage (op basis van uw inkomen uit 2009): 3.000 EUR op jaarbasis (of 750 EUR per kwartaal).

U betaalt uw socialezekerheidsbijdragen zelf: uw netto belastbaar inkomen bedraagt 20.000 – 3.000 ( aftrek sociale bijdragen) – 510 (3 % forfaitaire beroepskosten van 17.000) = 16.490 EUR. Op dit bedrag wordt de door u verschuldigde belasting berekend.

U laat uw vennootschap betalen – en geniet een voordeel van alle aard: uw netto belastbaar inkomen bedraagt 20.000 + 3.000 (voordeel van alle aard) – 3.000  (aftrek sociale bijdragen) – 600 (3 % forfaitaire beroepskosten van 20.000) = 19.400 EUR.

In het tweede geval betaalt u weliswaar zelf uw sociale bijdragen niet, maar zal u natuurlijk wel meer personenbelasting betalen, aangezien uw belastbaar inkomen stijgt door de verkrijging van het bijkomend voordeel. Bovendien zullen ook uw toekomstige verschuldigde bijdragen in de sociale zekerheid stijgen. Het nettojaarinkomen uit 2012 bepaalt immers de verschuldigde bijdragen in 2015. Op de eerste schijf wordt 22 %  op jaarbasis aangerekend: bij een inkomen van 16.490 is dat ca. 3.627 EUR, bij 19.400 EUR wordt dat 4.268 (deze inkomsten moeten in 2015 eerst geïndexeerd worden, deze bedragen geven dus enkel een richting aan). De stijging van de verschuldigde bijdragen zal daardoor uiteraard blijven duren…

Als u effectief wil optimaliseren, moet u eerst berekenen wat uw optimale bezoldiging is: als u die deels laat bestaan uit voordelen van alle aard (bv. ten laste nemen van sociale bijdragen), moet u dit dus compenseren door het ‘gewone loon’ te laten zakken.

Conclusie

De voor- en nadelen wegen tegen elkaar op. Als u wil optimaliseren, moet u alle elementen die een invloed hebben in overweging nemen, het al dan niet ten laste nemen van de verschuldigde bijdragen door uw vennootschap is daar maar één van.