De Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken van de Federale Overheidsdienst Financiën is bevoegd voor het verlenen van fiscale rulings. Met individuele vragen (van ondernemingen) over de toepassing van de boekhoudregels moet men zich richten tot de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. In de schoot van de Commissie wordt hiervoor een afzonderlijk college opgericht. De CBN zal de boekhoudkundige rulings publiceren op haar website.

Individuele beslissing inzake boekhoudrecht

In de schoot van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) wordt een afzonderlijk college opgericht dat via ‘individuele beslissingen inzake boekhoudrecht’ vragen zal beantwoorden die haar op formele wijze worden gesteld.

Een ‘individuele beslissing inzake boekhoudrecht’ (IBB of boekhoudruling) is ‘het antwoord waarbij het College overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet in hoofde van de aanvrager wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op jaarrekeningrechtelijk vlak nog geen uitwerking heeft gehad’.

Een IBB is niet bindend (verschil met een fiscale ruling die bindend is voor de fiscus).

Procedurevoorwaarden

Enkel het bestuursorgaan van de onderneming kan een ‘individuele beslissing inzake boekhoudrecht’ aanvragen. Het bestuursorgaan kan die bevoegdheid delegeren aan een advocaat, een accountant, een boekhouder, een revisor of aan eenieder die ze daartoe een mandaat geeft.

De aanvraag moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden en de volgende gegevens bevatten:

de identiteit van de aanvrager en de identiteit van de betrokken partijen en derden;

de beschrijving van de activiteiten van de aanvrager;

de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting;

de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop het antwoord moet slaan.

Van de eventuele aanvragen over hetzelfde onderwerp en van de beslissingen over die aanvragen moet men een kopie bij de aanvraag voegen. Zolang het College geen antwoord heeft gegeven, moet de aanvraag met elk nieuw element worden aangevuld.

Binnen de twee maanden vanaf de datum waarop het dossier alle nodige elementen bevat, deelt het College de boekhoudkundige ruling aan de aanvrager mee. Het College en de aanvrager kan die termijn in onderling overleg wijzigen.

De CBN zal de ‘individuele beslissingen inzake boekhoudrecht’ op anonieme wijze publiceren op haar website: www.cnc-cbn.be.

Vallen buiten het toepassingsgebied

Een ‘individuele beslissing inzake boekhoudrecht’ is niet mogelijk wanneer:

de aanvraag gaat over een situatie die identiek is aan een situatie welke op jaarrekeningrechtelijk vlak al gevolgen heeft voor de aanvrager, of het voorwerp uitmaakt van een administratief beroep of bij de rechtbank aanhangig is gemaakt;

het formuleren van deze ruling geen zin heeft of zonder uitwerking is op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen aangehaald in de aanvraag;

de aanvraag voornamelijk fiscaalrechtelijke gevolgen ressorteert, tenzij in casu 1. de primauteit van het boekhoudrecht al werd erkend, of 2. de aanvrager instemt met een overleg met de bevoegde belastingautoriteit, of 3. de aanvrager instemt om een fiscale rulingaanvraag in te dienen;

essentiële elementen van de verrichting betrekking hebben op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO;

de beschreven verrichting of situatie geen economische substantie heeft in België.

De nieuwe regeling is op 30 december 2016 in werking getreden. In de praktijk moet eerst wel nog een college worden samengesteld vooraleer er effectief een ruling kan worden afgeleverd. Ook de geldigheidsduur van een boekhoudruling moet nog bij koninklijk besluit worden bepaald.