Sinds 1 juli bestaat in ons land een systeem (“register”) van vervangende ondernemers. Zoekt u een vervanger, dan contacteert u een ondernemingsloket. Het loket zoekt vervolgens voor u in het register een geschikte vervanger.

Vervangingscontract

Als u – handelaar, ambachtsman of vrije beroeper – zich tijdelijk wil laten vervangen (bv. bij ziekte of vakantie), moet u vóór het begin van de vervangingstermijn een schriftelijk vervangingscontract afsluiten met een vervangende ondernemer. De maximumtermijn is 30 dagen per kalenderjaar. Die termijn kan u verlengen bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of moederschapsrust.

Inschrijvingsgeld

Kandidaat-vervangende ondernemers (zelfstandigen, werknemers, werkzoekenden) moeten zich inschrijven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO-databank). Pas daarna kunnen zij worden opgenomen in het register van de vervangende ondernemers. Het register wordt bijgehouden door de FOD Economie. Het inschrijvingsgeld bedraagt:

30 euro voor een niet-handelsonderneming naar privaat recht en voor een handels- of ambachtsonderneming die al is ingeschreven in de KBO-databank;

75 euro voor een persoon die zijn inschrijving in het register aanvraagt vóór zijn inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO-databank;

0 euro als de aanvrager zich terzelfder tijd inschrijft in de KBO-databank, waarvoor hij een bedrag van 75 euro moet betalen.

Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De inschrijving blijft in principe één jaar geldig (vanaf de verschijning in het register). De onderneming kan de inschrijving zelf online vernieuwen. Het ondernemingsloket dat een inschrijving weigert, brengt de aanvrager onmiddellijk aangetekend op de hoogte. De dossiers worden vijf jaar bewaard.

Uitschrijven kan altijd. De inschrijving wordt automatisch geschrapt wanneer:

de onderneming ze niet heeft hernieuwd;

de inschrijving of de activiteit wordt geschrapt in de kruispuntbank.

Een hernieuwing van de inschrijving én een uitschrijving uit het register zijn gratis.

Register

Het register van vervangende ondernemers kan u raadplegen op de website van de FOD Economie.

Het register vermeldt:

het ondernemingsnummer van de kandidaat-vervangend ondernemer;

de maatschappelijke benaming van zijn onderneming;

het volledige adres van de vestigingseenheden;

het e-mailadres en de telefoon- en faxnummers van zijn onderneming;

alle activiteiten als handels-, ambachtsonderneming of als niet-handelsonderneming naar privaat recht waarvoor hij zich kandidaat stelt;

de datum waarop zijn onderneming in de kruispuntbank de hoedanigheid van handels- of ambachtsonderneming of van niet-handelsondeneming naar privaat recht heeft gekregen;

de datum van inschrijving in het register van elke activiteit.

Welk bedrag u moet betalen wanneer u het register wil raadplegen, is (nog) niet bepaald.