De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere uit een alternerende opleiding tewerkstelt. De jongeren zelf kunnen een startbonus aanvragen. Oorspronkelijk was dit een federale reglementering. Intussen -na de 6e staatshervorming met regionalisering- bestaat deze premie enkel nog in het Vlaams Gewest. Sinds 1 september ll. zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

Startbonus (leerling)

Het startbonussysteem staat open voor leerlingen met een overeenkomst voor een alternerende opleiding (OAO). Die overeenkomst van bepaalde duur wordt gesloten tussen drie partijen (leerling, erkende onderneming en opleidingsverstrekker). Het hoofddoel van de OAO is het aanleren van een beroep. De onderneming betaalt aan de leerling dan ook geen loon, maar een maandelijkse leervergoeding.

Sinds 1 september 2018 moet een leerling met een OAO voor de Vlaamse startbonus voldoen aan vier voorwaarden:

nog geen 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarin hij voor de eerste keer een startbonus aanvraagt (tenzij de onderneming al een stagebonus kreeg voor die jongere).

hoofdverblijfplaats op het grondgebied van het Vlaams gewest.

opleidingsjaar succesvol afronden.

tijdens het opleidingsjaar een arbeidsdeelname van ten minste drie maanden bewijzen.

Volgens de nieuwe regels geldt de regeling niet alleen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs, maar ook voor de “Schoolbank op de werkplek”-proefprojecten; en voor de arbeidsbereide maar nog niet arbeidsrijpe jongeren die vanaf 1 september 2019 een opleidingsovereenkomst met aanloopcomponent sluiten. Die laatste categorie geeft wel alleen voor het schooljaar 2019-2020 recht op een startbonus/stagebonus (zie verder).

De premie wordt slechts één keer per schooljaar betaald en maximaal voor drie schooljaren. Het bedrag van de premie bedraagt zoals voorheen 500 euro (bij de 1e of 2e toekenning) of 750 euro (bij de 3e toekenning).

Stagebonus (werkgever)

De Vlaamse stagebonus is een premie voor de ondernemer die jongeren uit een alternerende opleiding de gelegenheid biedt om arbeidservaring op te doen.

De federale stagebonus en startbonus (zie supra) is ondertussen afgeschaft. Voor het Waalse Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest geldt deze nieuwe regeling niet (voor Brussel is op 1 juli 2018 de startbonus en de stagebonus vervangen door de premie voor jongeren in een alternerende opleiding en de mentorpremie).
Zodoende moet de vestiging waar de arbeidsdeelname van de jongere plaatsvindt (de effectieve werkplek) liggen op het grondgebied van het Vlaams gewest. De onderneming moet voor elke jongere waarvoor ze een stagebonus aanvraagt, een arbeidsdeelname van ten minste drie maanden kunnen bewijzen. En de betrokken jongeren mogen nog geen 18 jaar zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor de onderneming de stagebonus aanvraagt bij een eerste toekenning (tenzij een andere onderneming al een stagebonus heeft gekregen voor die jongere of de jongere eerder al een startbonus heeft gekregen). Het maakt niet uit of de jongeren op het einde van hun schooljaar al dan niet slagen.

De stagebonus bedraagt 500 euro bij een eerste en tweede toekenning; en 750 euro bij een derde toekenning.

Aanvraag bij departement Werk en Sociale Economie

Beide bonussen worden aangevraagd bij het departement Werk en Sociale Economie (WSE): de jongere/werkgever en de school vullen het formulier “Aanvraag start- of stagebonus” in. De aanvraag wordt vergezeld van een kopie van de ondertekende overeenkomst.

De aanvraag tot uitbetaling van de premie moet ten laatste vier maanden na het einde van het schooljaar binnen zijn. M.a.w. indienen kan tot en met 31 december want een schooljaar loopt steeds van 1 september t.e.m. 31 augustus.
De ondernemingen kunnen de stagebonus bovendien ten vroegste na drie maanden opleiding op de werkplek aanvragen.
Het departement WSE beslist binnen de vier maanden na de indiening van het volledige dossier. Onrechtmatig ontvangen bedragen zal het departement terugvorderen. Ook als de fout bij het departement zelf ligt!

Modelformulieren: zie https://www.werk.be/online-diensten/start-en-stagebonus-hervormd/download-formulieren
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: Start- en stagebonus
Koning Albert-II laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel. 02 553 43 79
Email: startenstagebonus@vlaanderen.be

Alle aanvragen voor een start- of stagebonus die vóór 1 september 2018 initieel werden goedgekeurd en die ongewijzigd verder lopen, vallen onder de oude regels.

Fiscaal voordeel

Bovenop de stagebonus geniet elke betrokken werkgever ook van een fiscaal voordeel. Zijn belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die hij normaliter als beroepskosten mag inbrengen.