Steeds meer werknemers ontvangen een bedrijfsgsm. Wanneer deze alleen beroepsmatig gebruikt mag worden, dan is er geen probleem op het niveau van belastingen. In de praktijk mag de gsm ook vaak privé gebruikt worden. En net daar knelt het schoentje. Dergelijk privégebruik is immers een voordeel dat onderworpen moet worden aan belasting.

Belasting betalen op privégebruik

Alle voordelen die u ontvangt in het kader van uw beroepsactiviteit worden aangemerkt als belastbare bezoldiging. Als u een bedrijfsgsm heeft waar u ook privé mee mag bellen, dan zal het privégebruik aangemerkt worden als een belastbaar voordeel van alle aard. U moet dat voordeel aangeven in uw aangifte personenbelasting. Daarnaast zal het voordeel ook onderworpen zijn aan bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheid.

Om het bedrag van het voordeel te bepalen, bestaat geen wettelijk forfait. Bijgevolg moet dit voordeel geschat worden op de werkelijke waarde voor u als werknemer.

Het voordeel van alle aard moet vermeld worden op de individuele loonfiches 281.10 en de samenvattende opgaven 325.10 (voor werknemers).

Als uw werkgever dat voordeel niet of slechts gedeeltelijk vermeldt op uw fiche, dan riskeert hij een (aftrekbare) belasting van 309%. Die belasting wordt berekend op het bedrag van het voordeel dat niet werd aangegeven. Deze belasting is niet van toepassing als de vennootschap kan bewijzen dat het voordeel correct werd aangegeven in de aangifte personenbelasting van de werknemer. De 309% afzonderlijke belasting in handen van de werkgever sluit niet uit dat de ontvangers belast kunnen worden op het voordeel.

Kosten met betrekking tot het aankopen en het gebruik van een bedrijfsgsm zijn in principe aftrekbare beroepskosten in hoofde van de werkgever.

Bescherming door bedrijfsbeleid

Heel wat ondernemingen spelen in op deze problematiek door een bedrijfsbeleid over het privégebruik van de gsm op te stellen.

Op basis van dergelijk beleid is het mogelijk dat u niet privé mag bellen met de bedrijfsgsm of dat u zelf een bijdrage betaalt. Als u niet privé belt of zelf een bijdrage betaalt voor het privégebruik van de gsm, dan is er geen sprake van een belastbaar voordeel. En als u geen belastbaar voordeel ontvangt, moet u er ook geen belasting op betalen. In deze gevallen moet u geen belastbaar voordeel van alle aard aangeven in uw aangifte personenbelasting

Als u zelf een bijdrage moet betalen voor het privégebruik van de bedrijfsgsm, dan zal uw onderneming vaak gebruikmaken van een vooropgesteld maximumbedrag. Wanneer dit bedrag wordt overschreden, dan moet u zelf het verschil bijdragen. De hoogte van dat bedrag kan variëren afhankelijk van uw functie en graad.