Vanaf 2024 gelden nieuwe spelregels op het vlak van de opname van jaarlijkse vakantie. Concreet gaat het onder meer om de overdracht van vakantiedagen naar het volgende jaar en een omvorming van vakantie- naar ziektedagen. Hoe zien deze nieuwe regels er in de praktijk uit?

Vanaf volgend jaar kan de vakantieperiode die samenvalt met een ziekteperiode, steeds omgezet worden naar ziekte. Als gevolg hiervan kan uw werknemer de vakantiedagen die samenvielen met een ziekteperiode alsnog op een later tijdstip opnemen. Deze nieuwe spelregel geldt niet enkel voor ziekteperiodes die samenvallen met jaarlijkse vakantie, maar ook de met de volgende afwezigheden tijdens de vakantie:

arbeidsongeval en beroepsziekte

moederschapsrust, en ook het vervangende geboorteverlof in geval van hospitalisatie of overlijden van de moeder

profylactisch verlof (maar niet de preventieve werkverwijdering van zwangere/pas bevallen werknemers omwille van een gezondheidsrisico op het werk)

adoptieverlof

pleegzorgverlof en pleegouderverlof

Een andere belangrijke nieuwigheid is de overdraagbaarheid van vakantiedagen naar de twee volgende jaren, als uw werknemer ze niet opnam in het lopende jaar als gevolg van een van de hiervoor vermelde afwezigheden.

Let wel: opname van wettelijke vakantiedagen binnen het jaar blijft het uitgangspunt! Samen met uw werknemers moet u als werkgever dus de nodige inspanningen blijven doen voor een opname binnen het jaar. Dit overdrachtrecht is ook niet onbeperkt in de tijd: uw werknemer moet de overgedragen vakantiedagen opnemen binnen de twee jaar volgend op het initiƫle jaar.

Deze wijziging geldt in principe niet voor extralegale verlofregelingen.

Geldig vanaf 2024

Hou er rekening mee dat deze wijzigingen in werking treden vanaf 1 januari 2024. Ze hebben dus geen impact op vakantieperiodes in 2023. Als een van uw werknemers dit jaar ziek is of wordt tijdens een vakantieperiode, gelden dus nog de huidige wettelijke regels.

Ook het recht op overdracht van vakantiedagen geldt voor het eerst voor niet-opgenomen vakantiedagen van 2024.