Onder bepaalde voorwaarden kan een vennootschap worden ontbonden en vereffend in één akte. De formulering van de voorwaarde over de passiva maakt dat bij een strenge interpretatie van de wet er bijna geen gevallen zijn waarin dat kan. Hoe zit het nu precies?

Het einde van de vennootschap

Slechte economische vooruitzichten, onenigheid tussen aandeelhouders of vennoten, een herstructurering, … het zijn maar enkele oorzaken die het einde van een vennootschap kunnen betekenen. De vennootschap moet dan worden ontbonden en vereffend. Als alle schulden van de vennootschap zijn betaald, kan men de vereffening sluiten en houdt de vennootschap op te bestaan.

Voorwaarden voor ontbinding en vereffening in 1 akte

Onder bepaalde voorwaarden kan worden overgegaan tot de ontbinding en vereffening van een vennootschap in één (notariële) akte.
1° Er is geen vereffenaar aangeduid.
2° Er zijn geen passiva (schulden) luidens de staat van activa en passiva op basis waarvan tot de ontbinding wordt besloten.
3° Alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
4° De vennoten zelf nemen het resterend actief terug.

Interpretatie begrip passiva

De voorwaarde dat er geen passiva mogen zijn luidens de staat van activa en passiva leidde al tot heel wat discussie. Een strenge interpretatie van de wettekst maakt dat er bijna geen gevallen zijn waarin de ontbinding en vereffening in 1 akte kan worden toegepast. Minister van Justitie Annemie Turtelboom verduidelijkt dat:

enkel schulden worden geviseerd, zodat andere passiva als kapitaal en reserves niet in beschouwing moeten worden genomen;

het enkel schulden ten aanzien van derden betreft. Schulden aan de vennoten vallen hier niet onder;

de kosten of provisies verbonden aan de vereffening niet in overweging moeten worden genomen;

de voorwaarde is voldaan indien de schulden die blijken uit de staat van actief en passief door de vennootschap zijn terugbetaald tussen het opmaken van de staat en de beslissing tot ontbinding van de vennootschap.

De wettekst (tweede voorwaarde) zal in dezelfde zin worden aangepast.

Wat nu?

Antwoorden op parlementaire vragen zijn niet bindend voor de hoven en de rechtbanken.
Bovendien is het Wetboek van Vennootschappen nog niet aangepast dus voorzichtigheid is geboden.
Bekijk dit met uw notaris, die de akte zal verlijden, en met de commissaris of bij diens ontstentenis, bedrijfsrevisor of externe accountant, die het controleverslag over de staat van activa en passiva opmaakt. De notaris kan desgewenst met de griffie van de rechtbank van koophandel vooraf contact opnemen om na te gaan of een ‘deficitaire vereffening’ (waarbij een vennootschap over onvoldoende liquide middelen beschikt om de schulden aan de vennoten terug te betalen) in één akte geen probleem stelt.