Onderhoudsuitkeringen die u aan uw (ex)echtgenoot betaalt in het jaar van feitelijke scheiding zijn voor 80% aftrekbaar van uw netto-inkomsten van dat jaar. Hiervoor moeten de algemene voorwaarden om onderhoudsuitkeringen af te trekken voldaan zijn. De fiscus heeft haar standpunt recent gewijzigd naar aanleiding van een evolutie in de rechtspraak.

Uitkering moet opgenomen zijn als divers inkomen bij andere echtgenoot

Via een omzendbrief heeft de fiscus laten weten dat ze haar standpunt over de aftrekbaarheid van onderhoudsuitkering in het jaar van feitelijke scheiding wijzigt met onmiddellijke ingang. De bedragen die u vanaf het ogenblik van feitelijke scheiding betaalt aan uw (ex)echtgenoot, mag u vanaf nu aftrekken van uw netto-loon als uitkering.

De aftrek is beperkt tot 80% van het betaalde bedrag en is aan volgende voorwaarden onderworpen.

Het bedrag moet bij de andere echtgenoot opgenomen zijn in de aangifte personenbelasting als divers inkomen.

De algemene aftrekvoorwaarden voor onderhoudsuitkeringen moeten voldaan zijn.

80% aftrek indien algemene voorwaarden voldaan zijn

U mag 80% van de onderhoudsuitkeringen die u heeft betaald, aftrekken van uw totale netto-loon in uw aangifte personenbelasting. De algemene aftrekvoorwaarden voor onderhoudsuitkeringen zijn als volgt. Het moet gaan om regelmatig betaalde onderhoudsuitkeringen, aan een persoon die geen deel uitmaakt van uw gezin en die betaald zijn ten gevolge van een wettelijke verplichting. Daarnaast moet u de betalingen kunnen bewijzen.

Vroeger geen aftrek omwille van gezamenlijke aanslag

Op basis van een evolutie in de rechtspraak, heeft de fiscus de problematiek van de aftrek van de onderhoudsuitkeringen aan de (ex)echtgenoot in het jaar van feitelijke scheiding opnieuw onderzocht.

Vóór de omzendbrief nam de fiscus steeds het standpunt in dat die uitkeringen niet aftrekbaar waren. In het jaar van feitelijke scheiding worden de echtgenoten immers nog wel gezamenlijk belast. De fiscus ging er dan ook van uit de samenvoeging van inkomsten de aftrek van betaalde onderhoudsuitkeringen noodzakelijkerwijs uitsluit.

Dit standpunt is dus nu met onmiddellijke ingang gewijzigd.

Onderhoudsuitkeringen betaald aan kinderen wel al aftrekbaar

De onderhoudsuitkeringen die u betaalt aan de kinderen met wie u niet werkelijk samenwoont, zijn van uw netto-inkomsten aftrekbaar ondanks de gezamenlijke aanslag van de inkomsten van de echtgenoten.

Voor deze onderhoudsuitkeringen aanvaardde de fiscus dus wel al dat u in het jaar van feitelijke scheiding de aftrek geniet.