Het geschatte tarief van de notionele interestaftrek (NIA) voor aanslagjaar 2012 bedraagt 3,425%. Aanslagjaar 2012 omslaat de boekjaren die afsluiten tussen 31 december 2011 en 30 december 2012. Het tarief daalt dus ten opzichte van aanslagjaar 2011, toen bedroeg het tarief nog 3,8%.

Nieuw tarief: 3,425%

Het tarief van de notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2012 daalt naar 3,425 %. Voor aanslagjaar 2011 bedroeg het tarief nog 3,8%.

Voor de aanslagjaren 2011 en 2012 werd het maximumpercentage van de aftrek voor risicokapitaal beperkt tot 3,8 %. Het betrof een maximumpercentage, wat betekent dat het werkelijke tarief op basis van de berekeningen dus wel lager kan liggen, wat dit jaar het geval is.

Een fiscale aftrek voor vennootschappen op basis van het eigen vermogen

De NIA is een fiscale aftrek van uw belastbaar inkomen ten belope van een percentage van uw gecorrigeerd eigen vermogen. Hiermee wou de overheid de financiering met eigen vermogen fiscaal aantrekkelijker maken en een aftrek voorzien die vergelijkbaar is met de interest die u kan aftrekken wanneer u een lening aangaat. Zowel Belgische vennootschappen als Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen kunnen een notionele interest aftrekken.

Het tarief wordt jaarlijks berekend op basis van het gemiddelde van de maandelijkse interestvoet voor de lineaire obligaties (zgn. OLO’s) op 10 jaar. Dat tarief mag maximum 1 procentpunt afwijken van het tarief van het voorgaande jaar. Het absolute maximum bedraagt 6,5%.

Kleine vennootschappen (zoals gedefinieerd in het Wetboek Vennootschappen) krijgen een toeslag op het normale tarief van 0,5%. Zij moeten wel  kiezen tussen ofwel de notionele interestaftrek, ofwel de investeringsaftrek.

Berekening van de NIA

De NIA wordt berekend op basis van het kapitaal van de vennootschap plus de overgedragen winst. We nemen het bedrag op de afsluitdatum van het vorige boekjaar. Het uitgangspunt is dus de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen van de onderneming.

Om dubbel gebruik te voorkomen, moeten enkele correcties gebeuren aan het eigen vermogen. De waarde van volgende activa moet afgetrokken worden om zo tot het risicokapitaal te komen.

Aandelen: fiscale nettowaarde van eigen aandelen, financiële vaste activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan en de fiscale nettowaarde in beleggingsvennootschappen.

Investeringen in het buitenland: het eigen vermogen van de vaste inrichting in het buitenland en in buitenland gelegen onroerende goederen.

Onredelijke activa: materiële activa waarvan de kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen.

Herwaarderingmeerwaarden: uitgedrukte, niet verwezenlijkte meerwaarden met betrekking tot bovenvermelde bestanddelen.

Wijzigingen in de waarde van de hierboven vermelde activabestanddelen worden berekend volgens het gewogen gemiddelde. Vervolgens wordt het risicokapitaal in meer of min aangepast.

Aanpassingen (verhogingen of verlagingen) tijdens het jaar aan het eigen vermogen, moeten op een pro rata basis in rekening genomen worden. Het gaat alleen om de elementen die al onderdeel uitmaakten van het eigen vermogen op het einde van het vorige boekjaar. Wijzigingen in het eigen vermogen worden verondersteld om plaats te vinden vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de maand waarin de wijziging plaatsvond. Elke wijziging wordt vermenigvuldigd met het aantal kalendermaanden die nog moet komen, gedeeld door het aantal kalendermaanden van het financiële jaar. Zo wil men vermijden dat het eigen vermogen kunstmatig wordt aangepast om de NIA te verhogen.

Nieuwe vennootschappen en vennootschappen met een gebroken boekjaar

Voor een nieuw opgerichte vennootschap, waarvoor geen ‘laatste boekjaar’ beschikbaar is, is de basis het eigen vermogen van de vennootschap op datum van oprichting. Dat betekent dat wanneer een vennootschap wordt opgericht met weinig kapitaal, het eerste jaar de NIA-aftrek laag zal zijn.

Als de NIA niet volledig kan afgetrokken worden in een bepaald jaar, dan kan deze overgedragen worden naar de zeven komende jaren.

Als het financiële jaar van een vennootschap kleiner is dan twaalf maanden, dan wordt het NIA tarief vermenigvuldigd met het aantal dagen in het financieel jaar, gedeeld door 365.