De nieuwe wet marktpraktijken is een feit. De bescherming van zelfstandigen en uw kmo blijft daarin grotendeels behouden. Heel wat regels worden gemoderniseerd. Wat verandert er voor uw onderneming die deze gloednieuwe wetgeving in de praktijk dagelijks moet toepassen?

Sperperiode en soldenperiode

De sperperiode en soldenperiode blijven bestaan, maar de duur wordt beperkt. Voortaan lopen de sperperiodes van 6 juni tot 30 juni en van 6 december tot 2 januari. De daaropvolgende soldenperiodes duren respectievelijk van 1 juli tot 31 juli en van 3 januari tot 31 januari.
Alle producten komen nu in aanmerking om als solden verkocht te worden en niet enkel meer de seizoensgebonden producten. De voorwaarden waaronder u een soldenverkoop mag houden, versoepelen. De sperperiodes – waarin u geen prijsverminderingen mag aankondigen – gelden voor kleding, schoenen en lederwaren.

Koppelverkoop

Koppelverkoop of gezamenlijk aanbod is op zich niet meer verboden, maar de koppelverkoopacties mogen wel geen oneerlijke handelspraktijk (oneerlijke, misleidende, aggressieve en verboden handelspraktijk) uitmaken. Koppelverkoop van financiële diensten blijft wel verboden, maar er zijn uitzonderingen voorzien.

Verkoop met verlies

Ook verkoop met verlies (d.i. onder de bevoorradingsprijs) blijft verboden. Uw onderneming mag geen goederen met verlies te koop aanbieden of verkopen. Het verbod op verkoop met verlies geldt niet voor de verkoop van diensten.
Het verbod om goederen met verlies aan te bieden of te verkopen, geldt voortaan echter niet:

voor goederen die in de uitverkoop of in een opruiming worden verkocht;

voor goederen die niet langer kunnen worden bewaard;

voor goederen die uw onderneming ten gevolge van externe omstandigheden redelijkerwijze niet meer kan verkopen tegen een prijs gelijk aan of hoger dan de aankoopprijs ervan (uiterst beperkte winstmarge);

voor goederen waarvan de verkoopprijs, om dwingende redenen van mededinging, wordt afgestemd op de prijs die de concurrentie voor hetzelfde of een concurrerend goed vraagt.

Verkoop op afstand

Wat de overeenkomsten op afstand betreft, noteren we twee wijzigingen: de afschaffing van het verbod om betaling te vragen vóór de afloop van de bedenktermijn en de uitbreiding van die bedenktermijn van 7 werkdagen tot 14 kalenderdagen. Verder wordt de overeenkomst niet langer automatisch ontbonden wanneer u de bestelling niet of laattijdig uitvoert. In dat geval kan, behoudens bijzondere gevallen, de consument de overeenkomst wel nog ontbinden door eenvoudige kennisgeving.

Bij internetverkoop mag uw onderneming niet langer default-opties gebruiken die de consument moet ‘uitklikken’ om te voorkomen dat hij betaalt voor één of meer bijkomende producten. Om te voorkomen dat de consument ongewild bepaalde producten moet betalen als hij vergeet die defaultopties uit te klikken, krijgen deze producten een opt-insysteem. Daarbij kiest de consument zelf actief voor een bijkomend product, zodat hij zijn bestelling welbewust en zonder beïnvloeding kan plaatsen.
Het vroegere verbod om betaling te eisen op het moment van de aankoop online wordt afgeschaft. In ruil krijgt de consument 14 dagen in plaats van slechts 7 dagen bedenktijd. Een goede zaak voor beide partijen.

Informatie aan de consument

Tenslotte is er ook een reeks formaliteiten vereenvoudigd, bijvoorbeeld hoe u een prijsvermindering mag aankondigen of hoe een waardebon er moet uitzien. Het gaat zowel om waardebonnen die recht geven op een onmiddellijke korting aan de kassa, als bonnen die de consument moet opsturen om terugbetaling te bekomen van de prijs van het product dat hij heeft gekocht. Voor laatstgenoemde bonnen verdwijnt de verplichting van een voorafgaande inschrijving bij de FOD Economie. Wat prijsverminderingen betreft, is de algemene regel voortaan dat u prijsverminderingen ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ moet aankondigen.
We vermelden nog dat de wettelijke vermeldingen op het etiket, de gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen niet langer minstens in de taal of de talen van het taalgebied waar de goederen of diensten op de markt worden gebracht, moeten worden gesteld. Het volstaat dat ze zijn opgesteld in een begrijpelijke taal (bv. via pictogrammen).

Vordering tot staking

De voorzitter van de rechtbank van koophandel is bevoegd om overtredingen vast te stellen en de staking ervan te bevelen, ook wanneer de overtreding strafrechtelijk wordt bestraft. De stakingsvordering blijft een vordering zoals in kort geding en geeft aanleiding tot een uitspraak ten gronde. Nieuw zijn ondermeer 1° de uitdrukkelijke erkenning van de mogelijkheid voor de voorzitter om aan de overtreder een termijn toe te staan om aan de inbreuk een einde te stellen, 2° een bedrag dat de partij in wiens voordeel een publicatiemaatregel werd uitgesproken, zal verbeuren indien die partij overgaat tot uitvoering van de maatregel en deze later in beroep ongedaan wordt gemaakt, 3° de afschaffing van de mogelijkheid om de zaak in te leiden bij verzoekschrift en 4° dat de vordering tot staking niet meer kan worden ingesteld één jaar nadat de feiten een einde hebben genomen.

PS. De ‘nieuwe wet marktpraktijken van 6 april 2010’ is niet van toepassing op de beoefenaars van een vrij beroep, de tandartsen en de kinesisten.