Ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeren in ecologie, kunnen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een subsidie krijgen. De investeringen moeten wel voorkomen op de laatst geldige limitatieve lijst van technologieën. Recent is de lijst aangevuld met technieken die specifiek voor de transportsector zijn bestemd.

Ecologie = milieu + energie

Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie een subsidie aanvragen. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid (VAIO) neemt daarbij een deel van de extra investeringskosten voor haar rekening. De ecologiepremie wordt enkel toegekend aan ondernemingen die in het Vlaamse Gewest investeren.

Deze regeling ‘ecologiepremie plus’ (EP-PLUS) wordt al sinds 1 februari 2011 toegepast. Voldoet uw bedrijf aan de criteria, dan is het -binnen de budgettaire mogelijkheden- zeker van steun. De milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen moeten wel voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (LTL-lijst). Die LTL-lijst wordt 2- tot 3-maal per jaar door de bevoegde minister aangepast.

Voor steunaanvragen ingediend sinds 7 juli 2017 is een nieuwe technologieënlijst van toepassing. Volgende technologieën werden toegevoegd:

T 201063 chemische warmtepomp

T 201064 tankinfrastructuur voor het afleveren van gerecycleerde, vloeibare CO2, bestemd voor cryogene koeling

T 201065 cryogene CO2 koeling vrachtwagens

Er zijn nu in totaal 40 technieken die recht geven op een ecologiepremie.
Er werden geen bestaande technieken geschrapt of gewijzigd.

Als u wil investeren in een nieuwe technologie die niet voorkomt op de LTL-lijst of u bent een technologieleverancier die een nieuwe technologie wil toevoegen, dan kan u een aanvraag indienen. De technologie moet een meerkost ten opzichte van de standaardtechnologie hebben en het milieu/energie-effect moet voldoende groot zijn.

Kmo’s en grote ondernemingen die grote milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen willen uitvoeren die door hun unieke karakter niet op de LTL-lijst voorkomen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op strategische ecologiesteun (STRES).

Berekening bedrag subsidie

Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door het type van de investering (milieu of energie), de ecoklasse waartoe de investering behoort, de grootte van uw onderneming en de subsidiebonus (als men bij de aanvraag een geldige eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan, een geldig milieucertificaat of een gecertificeerd milieumanagementsysteem bezit). Op de website van VAIO kan u aan de hand van de subsidietabellen de precieze bedragen berekenen.

Elektronische procedure

Een aanvraag voor EP-PLUS kan u alleen elektronisch indienen. Na een eenmalige registratie kan u uw aanvraag starten. De ecologiepremie moet op basis van offertes worden aangevraagd.

Het subsidiebedrag wordt automatisch berekend op basis van de ingevulde gegevens.
De investeringen komen in aanmerking als ze zijn gestart vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend en binnen de 6 maanden na de beslissing tot toekenning van de subsidie. Ze moeten volledig gerealiseerd zijn binnen de 3 jaar na de beslissing tot steuntoekenning.
De formele bevestiging van de toekenning van de subsidie gebeurt gemiddeld pas 2 maanden na de aanvraag en wordt per brief meegedeeld.

Na de toekenning van de premie moet u de uitbetaling online aanvragen binnen 12 maanden na het beëindigen van de investeringen of binnen 12 maanden na de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie als de investeringen al voor de beslissing werden beëindigd.
De premie wordt in drie schijven uitbetaald.
Het totale bedrag aan toegekende subsidies aan een onderneming bedraagt maximaal 1.000.000 euro over een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum van de 1e positief besliste steunaanvraag.

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en omgevingssteun
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
e-mail: ecologiepremie@vlaio.be
website: www.vlaio.be