Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd.

Deze referentievoeten worden gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen voor een lening die een vennootschap toekent aan haar bestuurder(s) of werknemer(s). Ook de debetrente op rekening-courant voor inkomstenjaar 2023 is hiermee gekend.

De forfaitaire rentevoet bij een debet rekening-courant, waar de vennootschap een vordering heeft op een werknemer of bestuurder, bedraagt 5,43% voor inkomstenjaar 2023 (voor inkomstenjaar 2022 was dit 7,14%).

Het maandelijkse lastenpercentage voor goedkope niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd toegekend aan werknemers/bestuurders bedraagt voor 2023: * 0,25% voor leningen voor de financiering van een wagen (in 2022 was dit 0,06%)
* 0,49% voor andere leningen (in 2022 was dit 0,12%)

De rentevoet voor hypothecaire leningen met vaste rentevoet bedraagt 3,14% in 2023, ongeacht of de lening wel of niet is gewaarborgd door een gemengde levensverzekering.

Nieuwe formule jaarlijks lastenpercentage

Noteer dat de formule om het reële jaarlijkse lastenpercentage te berekenen, gewijzigd is. Vanuit actuarieel oogpunt bleek de oude formule immers niet meer correct te zijn.

Oude formule:

Reëel jaarlijks lastenpercentage = ( p * 24 * n ) / ( n + 1)
(waarbij ‘p’ = maandelijks lastenpercentage en ‘n’ = terugbetalingstermijn in maanden)

Nieuwe formule:

Reëel jaarlijks lastenpercentage = ( 1 + p )12 – 1
(waarbij ‘p’ = maandelijks lastenpercentage)

De hierboven vermelde referentierentevoeten zijn van toepassing sinds 1 januari 2023. De nieuwe formule is echter slechts van toepassing op ‘nieuwe’ leningen afgesloten sinds 1 januari 2023, terwijl de vorige formule van toepassing blijft op ‘oudere leningen’.