Brussel heeft zijn regels voor de successierechten op drie punten aangepast. Het gaat om aanpassingen die ervoor zorgen dat bepaalde voordelen nu voor inwoners gelden van de gehele Europese Economische Ruimte. Vóór de aanpassingen waren bepaalde regels immers alleen van toepassing op Belgische inwoners. Hiervoor werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de vingers getikt door de Europese Commissie. Wij geven een overzicht van de aanpassingen.

Aftrek schulden Belgische woning voor alle EER-inwoners

Een Brusselse woning van iemand die in het buitenland woont en die overlijdt, zal in België onderworpen worden aan het zogenaamde “recht van overgang bij overlijden”. Deze belasting is vergelijkbaar met de successierechten en is van toepassing op de onroerende goederen die niet-inwoners in België bezitten.

Oorspronkelijk werd de belasting geheven op de brutowaarde van de woning en konden er geen schulden vanaf getrokken worden. Voor Belgische woningen van Belgische inwoners kan men wel schulden in mindering brengen en wordt alleen de nettowaarde belast. Hiervoor is het Brusselse Gewest op de vingers getikt door de Europese Commissie. De Brusselse wetgever heeft dan ook recent de regels veranderd om ook de schulden in de nalatenschap van niet-inwoners aftrekbaar te maken.

Nu komen de Belgische woningen van alle inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER) in aanmerking voor de aftrek van schulden. De EER bestaat uit de EU-landen uitgebreid met de zogenaamde EVA-landen (Europese Vrijhandelsassociatie) met name IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, uitgezonderd Zwitserland.

Om de schulden af te trekken moet de overledene zijn domicilie of zetel van vermogen gevestigd hebben binnen de EER. Daarnaast komen enkel die schulden in aanmerking waarvan bewezen wordt dat ze specifiek werden aangegaan om het onroerend goed te verwerven of te behouden.

Vrijstelling eerste schijf ook voor overleden inwoners EER

Het wetboek successierechten voorziet een vrijstelling voor een eerste schijf van de nalatenschap. De hoogte van de vrijstelling hangt af van de relatie van de erfgenamen tot de overledene. Zo is voor erfgenamen in de rechte lijn of tussen echtgenoten of samenwonenden een eerste schijf van 15.000 euro vrijgesteld. Dit “abattement” wordt verhoogd met 2.500 euro voor elk kind van de overledene dat geen 21 jaar oud is en dit per vol jaar dat nog moet lopen tot het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft. Voor de overlevende echtgenote of samenwonende zijn er specifieke regels van toepassing voor gemeenschappelijke kinderen. Voor alle andere erfgenamen is er een vrijstelling voorzien tot 1.250 euro.

Deze vrijstellingen waren niet voorzien voor het recht van overgang bij overlijden en dus niet voor de Belgische onroerende goederen die overledenen gevestigd buiten België achterlieten.

De Brusselse wetgever heeft besloten om ook deze regel te herschrijven zodat het abattement voortaan ook van toepassing is voor de erfenis van een niet-rijksinwoner voor de onroerende goederen die hij achterlaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verlaagd tarief voor overdracht aandelen nu ook voor vennootschappen gevestigd in EER

U kan voortaan aandelen van vennootschappen gevestigd in de gehele EER schenken aan het verlaagde tarief van 2%. Naast Vlaanderen heeft ook Brussel zijn regels voor de toekenning van het verlaagd tarief aangepast nadat het op de vingers werd getikt door de Europese Commissie. Deze regel was oorspronkelijk alleen van toepassing voor aandelen van vennootschappen gevestigd in België