De fiscus heeft op 12 oktober 2018 nieuwe modellen voor hypothecaire leningen (attest 281.61) en voor individuele levensverzekeringen (attest 281.62) gepubliceerd. Die modellen gelden vanaf het aanslagjaar 2019.

Banken en verzekeraars reiken de attesten 281.61 en 281.62 uit aan belastingplichtigen die een gewestelijk belastingvoordeel en/of een federale belastingvermindering vragen voor de betalingen die ze doen voor de aflossing of wedersamenstelling van hun hypotheeklening, of voor de premies die ze betalen voor hun individuele levensverzekering. De belastingplichtigen moeten deze attesten ter beschikking houden van de fiscus.

Hypothecaire leningen

Het ‘ jaarlijks attest 281.61 voor hypothecaire leningen ‘ mag slechts worden uitgereikt wanneer de instelling die de hypothecaire lening toestaat, heeft vastgesteld dat die lening in aanmerking kan komen voor één van volgende belastingvoordelen:

de gewestelijke woonbonus

de Vlaamse geïntegreerde woonbonus

de gewestelijke belastingvermindering lange termijnsparen en bouwsparen

de Waalse chèque habitat

de federale belastingvermindering lange termijnsparen en bouwsparen

de federale woonbonus.

Er mag geen attest 281.61 worden uitgereikt indien uit de gegevens waarover de kredietgever beschikt, blijkt dat de wettelijke en reglementaire voorwaarden waaraan de leningen moeten voldoen om voor voormelde fiscale voordelen in aanmerking te kunnen komen, niet zijn vervuld.

Individuele levensverzekeringen

Ook het ‘ jaarlijks attest 281.62 voor individuele levensverzekeringen ‘ mag slechts worden uitgereikt wanneer de verzekeraar heeft vastgesteld dat de premie van de verzekering recht kan geven op één van de hierboven vermelde belastingvoordelen. Dit betekent dat er geen attest mag worden uitgereikt indien uit de gegevens waarover de verzekeraar beschikt blijkt dat de wettelijke en reglementaire voorwaarden waaraan de levensverzekeringscontracten moeten voldoen om voor bovenvermelde fiscale voordelen in aanmerking te kunnen komen, niet zijn vervuld.
Het attest 281.62 moet slechts worden uitgereikt wanneer in dat jaar een premie werd betaald.

Via Belcotax on web

De banken en verzekeraars die een attest 281.61 of 281.62 afleveren, zijn verplicht om het uitgereikte attest, ten laatste op 1 maart van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben, elektronisch via Belcotax on web aan de belastingadministratie te bezorgen:

hetzij door invoer van de gegevens online en verzending via Internet;

hetzij door aanmaak van een bestand offline en verzending via Internet.

Een validatieprogramma is in de webtoepassing geïntegreerd. Er bestaat ook een niet- geïntegreerde offline validatiemodule die kan worden gedownload via de website www.belcotaxonweb.be in de rubriek “Technische documentatie”.

Basisattest en jaarlijks attest

Voor hypothecaire leningen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

leningen gesloten vóór 2016: de belastingplichtige die een belastingvoordeel voor hypothecaire leningen vraagt, moet een eenmalig basisattest én een jaarlijks attest ter beschikking houden van de FOD Financiën. Voor leningen gesloten vóór 2016 waarvoor vanaf inkomstenjaar 2016 of een volgend inkomstenjaar voor het eerst een fiscaal attest wordt uitgereikt, moeten ook de rubrieken 8 en 9 zijn ingevuld en geldt het attest 281.61 ook als basisattest;

leningen gesloten vanaf 2016: de belastingplichtige die een belastingvoordeel voor hypothecaire leningen vraagt moet een jaarlijks attest ter beschikking houden van de FOD Financiën. Het attest 281.61 wordt jaarlijks uitgereikt. Wanneer voor vanaf 2016 gesloten leningen in het jaar waarin de lening werd gesloten geen betalingen werden gedaan, reikt de instelling toch een attest 281.61 uit. Die werkwijze wordt gevolgd omdat de ontlener in sommige gevallen al voor het jaar van aangaan van de hypothecaire lening een keuze moet maken inzake het fiscaal voordeel dat hij wil verkrijgen, ook al heeft hij in dat jaar nog geen betalingen gedaan.

Voor individuele levensverzekeringen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

contracten gesloten vóór 2016: de belastingplichtige die een belastingvoordeel voor individuele levensverzekeringen vraagt, moet een eenmalig basisattest én een jaarlijks attest ter beschikking houden van de FOD Financiën. Voor contracten gesloten vóór 2016 waarvoor vanaf inkomstenjaar 2016 of een volgend inkomstenjaar voor het eerst een fiscaal attest wordt uitgereikt, moeten ook de rubrieken 8 en 11 zijn ingevuld en geldt het attest 281.62 ook als eenmalig basisattest;

contracten gesloten vanaf 2016: de belastingplichtige die een belastingvoordeel voor individuele levensverzekeringen vraagt, moet een jaarlijks attest ter beschikking houden van de FOD Financiën. Het attest 281.62 wordt jaarlijks uitgereikt.