Ondernemingen die teksten – zoals de oprichtingsakte – moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel moeten hiervoor speciale formulieren gebruiken. Recent zijn nieuwe inschrijvingsformulieren ingevoerd voor vennootschappen bij publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Daarnaast moeten vennootschappen met een zetel die niet in België is gevestigd bij de inschrijving in het rechtspersonenregister bijkomende gegevens vermelden.

Bij de oprichting van een vennootschap hoort de opstelling van een schriftelijke oprichtingsakte (authentieke/notariële of onderhandse akte). Daarna moet u de oprichtingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied van de maatschappelijke zetel van uw vennootschap. Welke rechtbank voor uw rechtsgebied bevoegd is, kan u opzoeken in de databank ’territoriale bevoegdheid’ (http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm). Voor de nv, bvba en de cvba zorgt de notaris voor de neerlegging.
De akte wordt opgenomen in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is een databank met alle basis-identificatiegegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden. De verplichte inschrijving in de KBO vóór de start van de activiteiten geldt voor eenmanszaken én voor vennootschappen en ongeacht of u de activiteit in hoofdberoep of bijberoep uitoefent.
Na het neerleggen van de oprichtingsakte voert de griffier de identificatiegegevens van de onderneming in de KBO in. De griffier zorgt ook voor de bekendmaking van de oprichtingsakte in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Ondernemingen die teksten moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel moeten hiervoor speciale formulieren gebruiken. Sinds 20 juni 2016 moeten aangepaste modellen worden gebruikt van:

het aanvraagformulier I tot inschrijving (luiken A en C) en tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; en

het aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving.

Het formulier III ter kennisgeving van de registerinschrijving van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap is opgeheven sinds 20 juni 2016. Het rechtspersonenregister stelt voortaan op elektronische wijze het buitenlandse register in kennis van de gewijzigde rechtstoestand. Door toedoen van de beheersdienst van de KBO wordt de elektronisch ontvangen informatie van het register kosteloos bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De beheersdienst zal vervolgens zelf de gegevens wijzigen of aanvullen.

Vennootschapsdossier

De griffie van elke rechtbank van koophandel houdt het vennootschapsdossier bij van:

de Belgische handelsvennootschappen en van de buitenlandse handelsvennootschap, waarvan de zetel/bijkantoor in het rechtsgebied van de rechtbank ligt;

de Belgische en buitenlandse burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen met zetel/bijkantoor in het rechtsgebied van de rechtbank;

de Europese economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel of vestiging in het rechtsgebied van de rechtbank ligt;

de landbouwvennootschappen die hun zetel hebben gevestigd in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel;

de Europese vennootschappen waarvan de zetel/vestiging in het rechtsgebied van de rechtbank is gelegen.

De griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel houdt de dossiers bij van de buitenlandse vennootschappen die in België een openbaar beroep op het spaarwezen willen doen maar er geen bijkantoor hebben.
Het vennootschapsdossier kan geheel of gedeeltelijk elektronisch zijn.

Wanneer een rechtspersoon voor het eerst een bij het vennootschapsdossier te voegen akte, uittreksel van een akte, proces-verbaal of document neerlegt, schrijft hij zich rechtstreeks elektronisch in, in het rechtspersonenregister van de KBO. Die inschrijving kan ook gebeuren door de notaris of door de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bij de inschrijving moeten heel wat gegevens over de vennootschap worden vermeld, waaronder het adres van de zetel. Is die zetel niet in België gevestigd, dan moet het adres van de statutaire zetel in het buitenland en het adres van een vestigingseenheid naar keuze in België worden vermeld. In voorkomend geval moet ook het register waar het dossier van de buitenlandse handelsvennootschap werd aangelegd en het nummer waaronder deze rechtspersoon in dit register werd ingeschreven, worden vermeld.