Als u een opstartende kmo bent, dan moet u de eerste drie jaar geen voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting doen. De overheid heeft recent de definitie van kmo voor deze maatregel gewijzigd. Die nieuwe definitie gaat in vanaf aanslagjaar 2011 ofwel voor alle boekjaren die eindigen tussen 31 december 2010 en 30 december 2011. 

Voorafbetalingen om belastingvermeerdering te vermijden

In principe moet uw onderneming tijdens het jaar voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting doen. Wanneer uw onderneming dat niet doet, riskeert u een globale belastingvermeerdering van 2,25 procent. Deze vermeerdering wordt op het einde van het jaar berekend op het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Wanneer u wel voorafbetalingen doet, dan worden daar zogenaamde bonificaties voor toegekend. Afhankelijk van het tijdstip van betaling, zal een ander percentage toegepast worden.

Kmo’s eerste drie jaar vrijgesteld

Opstartende ondernemingen moeten geen globale vermeerdering betalen wanneer zij gedurende de eerste drie jaar geen voorafbetalingen doen. De oude regeling bepaalt dat vennootschappen die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting, van die vrijstelling kunnen genieten.

In het wetboek inkomstenbelasting staan meerdere regels die een uitzondering voorzien voor “kleine ondernemingen”. De definitie van “kleine ondernemingen” is echter niet voor alle regels gelijk. De wetgever heeft daarom beslist om de definities met elkaar te harmoniseren.

Nieuwe kmo-definitie

De nieuwe kmo-definitie verwijst naar een artikel uit het Wetboek van Vennootschappen (alle paragrafen van artikel 15). Op basis hiervan is een kmo een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die niet meer dan één van de onderstaande normen overschrijdt tijdens het voorlaatste en laatste afgesloten boekjaar:

Jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50. Om het gemiddelde aantal werknemers te bepalen, moet u de voltijdse equivalenten tellen.

Jaaromzet, excl. btw : 7.300.000 euro. Als u kiest voor een verkort of verlengd boekjaar, dan moet u het bedrag van de omzet naar jaarbasis herleiden. Dat kan u doen door het volledige bedrag van de omzet van dat belastbaar tijdperk te delen door 12 en te vermenigvuldigen met het aantal maanden van het boekjaar. Elke begonnen maand, telt voor een volledige maand.
U start bijvoorbeeld een onderneming op 10 september 2009 en laat het boekjaar lopen tot 31 december 2010. Gedurende die periode behaalde u een omzet (excl. btw) van 10.000.000 euro. Dit bedrag kan u als volgt prorateren: 5.250.000 * 16/12 = 7.000.000 euro.

Balanstotaal : 3.650.000 euro; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

De definitie voorziet ook dat voor startende ondernemingen u deze criteria bij het begin van het boekjaar ter goeder trouw moet schatten.
Voor verbonden vennootschappen worden de omzet en balanstotaal op geconsolideerde basis berekend. Verder wordt het jaarlijks gemiddeld aantal werknemers per vennootschap opgeteld om het personeelsbestand te bepalen.