Het nieuwe formulier voor de belasting der niet-inwoners is op heel wat vlakken gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De fiscus heeft een circulaire gepubliceerd om toelichting te geven bij de verschillende wijzigingen.

Naast de indexeringen van de meeste in de aangifte en de toelichting vermelde bedragen, is de aangifte van aanslagjaar 2010 inhoudelijk op een aantal punten gewijzigd. Wij sommen hieronder de belangrijkste wijzigingen op.

Deel 1:

• de mogelijkheid werd voorzien om voortaan een bankrekening te vermelden op naam van de werkgever of een mandataris;

• persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen moeten alleen nog worden aangegeven in het kader van een optionele regularisatie;

• meerwaarden die buiten het normale beheer van een privé-vermogen op aandelen in binnenlandse vennootschappen worden verwezenlijkt, moeten verplicht worden aangegeven;

• voor volgende fiscale regelingen komen nu alle categorieën van niet-inwoners in aanmerking:

de belastingvermindering voor interesten van leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven. Er is wel vereist dat de belastingplichtige op het ogenblik van het sluiten van het contract zijn gewone verblijfplaats in België had;

de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds;

het belastingkrediet voor de aankoop van een erkend pakket “Internet voor iedereen II” (ook “Start2surf@home” genoemd).

Deel 2:

Voor volgende fiscale regelingen komen nu alle categorieën van niet-inwoners in aanmerking:

de afzonderlijke belastbaarheid tegen een aanslagvoet van 12,5 procent voor door de Europese Gemeenschappen als steunregeling voor de landbouwsector ingestelde zoogkoeienpremies en premies in het kader van de bedrijfstoeslagrechten.

de vrijstelling van de opbrengsten geboekt ingevolge de homologatie van een reorganisatieplan of de vaststelling van een minnelijk akkoord door de rechtbank.

Daarnaast vestigt de fiscus de aandacht op volgende punten.

• Voortaan worden aan de belasting van niet-inwoners onderworpen: de bezoldigingen die een niet-inwoner ontvangt voor de werkzaamheden die hij in België uitoefent wanneer hij voor die werkzaamheid tijdens enig tijdperk van 12 maanden gedurende meer dan 183 dagen in België verblijft (oude regel: “door een verkrijger die in een belastbaar tijdperk gedurende meer dan 183 dagen in België verblijft”).

• Voortaan moeten ook pensioenen en renten betaald door een niet-inwoner worden aangegeven in volgende gevallen:

de bijdragen voor het pensioen hebben aanleiding gegeven tot een fiscaal voordeel in hoofde van diegene die de bijdragen betaald heeft (bv. een aftrek als beroepskost, een aftrekbare besteding of een belastingvermindering);

de beroepsactiviteit die aanleiding geeft tot het pensioen werd in België uitgeoefend.