Op 21 juni 2023 ondertekenden België en Nederland een nieuw dubbelbelastingverdrag. Met dit nieuwe verdrag willen de beleidsmakers in beide landen de volgende struikelblokken wegwerken.

Er wordt vermeden dat een inkomen (ongeacht welke oorsprong) in geen enkel land belast kan worden. Dit voorkomt dubbele niet-belasting. Wanneer een inkomensbestanddeel in één land bijvoorbeeld vrijgesteld is van belastingen, betekent dit niet dat dit automatisch in het andere land ook op die manier van toepassing is.

Het verdrag is in overeenstemming gebracht met de minimumnormen van het BEPS-Actieplan van de OESO. Base Erosion and Profit Shifting, kortweg BEPS, houdt in dat internationaal opererende ondernemingen een specifieke belastingplanning hanteren die leidt tot belastingontwijking. In het nieuwe verdrag wordt benadrukt dat de overeenkomst dubbele belasting wil vermijden, zonder dat er mogelijkheden ontstaan tot dubbele niet-heffing of verlaagde heffing.

Hoogleraren zullen belast worden in het land waar ze werken. In het huidige dubbelbelastingverdrag werden deze personen gedurende twee jaar belast in hun woonstaat.

Er geldt geen specifieke bepaling meer voor artiesten en sporters bij een kortdurend optreden over de grens. Dit betekent dat ze zullen vallen onder de toewijzingsregels voor werknemersbezoldiging of ondernemingswinst. Met andere woorden: artiesten en sporters zullen belast worden op de verdiende inkomsten in het woonland.

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag moet nog goedgekeurd en ondertekend worden door de verschillende parlementen. Verwacht wordt dat het verdrag in 2025 in werking treedt.