Wist u dat sinds 1 augustus 2023 gegevens van personen aan wie een bestuursverbod is opgelegd, geregistreerd, bewaard en gewijzigd worden in een centraal register van bestuursverboden?

Via dit register kunnen overheidsdiensten en derden nagaan of er een bestuursverbod is voor de volgende mandaten: bestuurder, zaakvoerder, commissaris, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht of vereffenaar van een rechtspersoon, vertegenwoordiger voor de werkzaamheden van een bijkantoor of kandidaat voor de benoeming.

Vóór 1 augustus 2023 werden bestuursverboden vastgelegd in vonnissen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een gestructureerde controle op de naleving ervan ontbrak echter. Hierdoor kunnen bestuurders die door een beroepsverbod getroffen worden, hun activiteiten in de praktijk gewoon voortzetten.

Het nieuwe centrale register van bestuursverboden zal de toegang tot informatie vereenvoudigen. Ook zal dit register verplicht geraadpleegd moeten worden bij de oprichting van een vennootschap of de benoeming van bestuursleden. Vennootschappen en verenigingen zullen een bijkomende verklaring moeten opstellen en ondertekenen, waarin ze verklaren dat er geen bestuursverboden werden uitgesproken door een Belgische of buitenlandse rechtbank. Men kan hiervoor gebruikmaken van een standaardverklaring die door de ondernemingsrechtbanken werd opgesteld en die men ter griffie moet neerleggen bij de benoeming van die mandataris.