Het aangifteformulier personenbelasting is op een aantal punten gewijzigd. Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe regels die in werking zijn getreden voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010). Op die manier heeft u een checklist met de belangrijkste aandachtspunten alvorens u uw aangifte gaat indienen.

 Belastingvermindering voor energiezuinige woningen

Vanaf inkomstenjaar 2010 kan u naast de bestaande belastingvermindering voor passiefwoningen genieten van een belastingvermindering voor een ‘lage energiewoning’ of een ‘nulenergiewoning’.

De lage energiewoning is specifiek ontworpen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Zowel voor verwarming als voor elektriciteitsverbruik worden bij voorkeur naar zuinige oplossingen gezocht. De totale energievraag moet beperkt blijven tot  30 kWh per m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.

Een nulenergiewoning is een woning die voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning, en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

De belastingvermindering bedraagt:

420 euro per belastbaar tijdperk en per woning voor een lage energiewoning (inkomstenjaar 2010);

1.660 euro per belastbaar tijdperk en per woning voor een nulenergiewoning (inkomstenjaar 2010).

De belastingvermindering wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage energiewoning of een nulenergiewoning is. U moet een certificaat aanvragen waarin wordt vastgesteld dat de woning aan de gestelde energienormen voldoet.

Uitbreiding tijdelijk belastingkrediet voor energiebesparende uitgaven

Indien u uitgaven heeft gedaan voor de isolatie van uw woning, maar door omstandigheden geen belastingen betaalt, kan u toch genieten van de fiscale steun.

U kan de belastingvermindering immers laten omzetten in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit is meer bepaald mogelijk voor kwalificerende uitgaven voor dak-, muur of vloerisolatie. Vanaf inkomstenjaar 2010 komen hier nog een paar uitgaven bij:

vervanging of onderhoud van een stookketel;

plaatsing van dubbele beglazing;

plaatsing van een warmteregeling op een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdschakeling;

uitvoeren van een energieaudit in de woning.

Beperking belastingvermindering voor nieuwbouwwoningen

Vanaf inkomstenjaar 2010 wordt voor nieuwbouwwoningen het fiscale voordeel voor energiebesparende investeringen in uw woning voor een stuk beperkt. Concreet houdt die beperking in dat voor woningen van minder dan 5 jaar, enkel de uitgaven voor plaatsing van volgende systemen in aanmerking komen voor een belastingvermindering :

systeem van waterverwarming op zonne-energie;

zonnecelpanelen;

alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking.

Woningen ouder dan 5 jaar kunnen blijven genieten van de acht categorieën van investeringen die recht geven op een belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Naast de bovenstaande drie categoriën komen ook volgende uitgaven in aanmerking:

vervanging of onderhoud van een stookketel;

plaatsing van dubbele beglazing;

aanbrengen van dak-, muur- en vloerisolatie;

plaatsing van een warmteregeling op een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdschakeling;

uitvoeren van een energieaudit in de woning.

Eco-cheques vrijstelling tot 250 euro

Werkgevers kunnen fiscaalvriendelijk eco-cheques toekennen aan hun personeelsleden. De tussenkomst van de werkgever of onderneming in de eco-cheque wordt niet als loon aanzien maar als een vrijgesteld voordeel. Bijgevolg moet de werknemer de waarde van de cheques niet aangeven in de personenbelasting.

Voor inkomstenjaar 2010 is de vrijstelling van de eco-cheque opgetrokken naar 250 euro.

Aftrek van opvangkosten tot 18 jaar voor kinderen met een zware handicap

De kosten die u doet voor de opvang van uw kinderen onder de 12 jaar kan u onder voorwaarden fiscaal aftrekken. Voor een zwaar gehandicapt kind is de leeftijdsgrens vanaf inkomstenjaar 2010 opgetrokken naar 18 jaar. Om de kosten te bewijzen, heeft u een modelattest nodig dat wordt uitgereikt door de opvanginstelling.

Aankoop elektrisch voertuig

Bij aankoop van een elektrisch voertuig kan u sinds 1 januari 2010 genieten van een belastingvermindering. Het percentage van de aankoopprijs dat u mag aftrekken en het maximum aftrekbare bedrag is afhankelijk van het type voertuig:

elektrische motorfiets of driewieler: 15% van de aankoopprijs, maximum aftrek 2.770 euro;

elektrische vierwieler (kleine lichte auto): 15% van de aankoopprijs, maximum aftrek 4.540 euro;

elektrische auto, auto voor dubbel gebruik of minibus: 30% van de aankoopprijs, maximum aftrek 9.000 euro.

Hou er rekening mee dat u in eerste instantie de volledige verkoopprijs moet betalen. Het is pas bij het indienen van de aangifte dat u aanspraak kan maken op de fiscale aftrek van 30%. U moet niet het bedrag van de uitgave, maar de belastingvermindering in de aangifte vermelden.

U dient zelf het bedrag van de belastingvermindering te berekenen en beperken tot respectievelijk 9.000 euro, 4.540 euro of 2.770 euro per voertuig.

Belastingvermindering voor de installatie van een elektrische oplaadpunt buiten de woning

Naast de 15% belastingvermindering bij aankoop van een elektrisch voertuig, kan u ook nog op een bijkomend fiscaal voordeel rekenen bij de installatie van een oplaadpunt aan uw woning.

Wie aan de buitenkant van een particuliere woning een oplaadpunt voor een elektrische auto installeert, kan hiervoor genieten van een belastingvermindering. De vermindering bedraagt 40% van de uitgaven voor de installatie van het oplaadpunt. Let wel dat de aftrek beperkt wordt tot  maximum 250 euro.

Deze belastingvermindering mag u niet combineren met andere fiscale voordelen, zoals de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven en energievriendelijke woningen of voor investeringen in brand- en inbraakbeveiliging.

Roerende inkomsten uit EER: vrijstelling gemeentebelasting

Roerende inkomsten uit beleggingen en investeringen in België, ontvangen via een Belgische tussenpersoon, zijn onderworpen aan de bevrijdende roerende voorheffing. U moet deze niet meer opnemen in uw aangifte in de personenbelasting. Zo ontsnappen deze aan de aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting.

Die aanvullende belasting was wel steeds verschuldigd op roerende inkomsten uit beleggingen en investeringen in een andere EER-lidstaat. Na een arrest van het Europees Hof van Justitie kan België de aanvullende gemeentebelastingen niet meer innen op interesten en dividenden afkomstig van andere lidstaten van de EER. Het aangifteformulier aj. 2011 is dan ook in die zin aangepast. In rubriek A.2.d.2° kunnen de van aanvullende gemeentebelasting vrijgestelde inkomsten uit beleggingen en investeringen in de EER nu afgezonderd aangegeven worden.

Verlaging forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders

Vanaf aanslagjaar 2011 zijn de forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders (vak XVI van de aangifte) drastisch verlaagd.

het kostenpercentage van 5%, van de brutobezoldiging, wordt verlaagd tot 3%;

het maximumbedrag van 3.590 euro forfaitaire kosten wordt verminderd tot 2.150 euro.

De regering wil met deze maatregel het dubbel gebruik van de beroepskosten tussen de bedrijfsleiders en hun vennootschappen zo veel mogelijk beperken. Ze gaat ervan uit dat wanneer deze forfaitaire aftrek wordt beperkt, meer bedrijfsleiders hun kosten werkelijk zullen bewijzen. Kosten die dan niet meer ten laste worden genomen door hun vennootschap.