De kosten van de openbaarmaking van de jaarrekening van verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw’s) en stichtingen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het bedrag dat moet worden betaald, hangt af van de wijze waarop de vereniging of stichting haar jaarrekening neerlegt. U vindt hier de nieuwe tarieven voor 2014.

Openbaarmaking jaarrekening vereniging

Grote en zeer grote verenigingen moeten hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België neerleggen, binnen 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering. Verenigingen zijn de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s), de internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw’s), de private stichtingen en de stichtingen van openbaar nut.

Een vereniging of stichting wordt als zeer groot beschouwd als bij de afsluiting van het boekjaar:

haar gemiddeld personeelsbestand (in voltijdse equivalenten) op jaarbasis meer dan 100 bedraagt of

zij ten minste twee van de volgende drempels overschrijdt:

jaargemiddelde van het personeelsbestand (in voltijdse equivalenten): 50

ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. btw): 7.300.000 euro

balanstotaal: 3.650.000 euro

Een vereniging of stichting is groot als zij bij de afsluiting van het boekjaar ten minste twee van de volgende drempels bereikt of overschrijdt:

jaargemiddelde van het personeelsbestand (in voltijdse equivalenten): 5

ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. btw): 312.500 euro

balanstotaal: 1.249.500 euro

Grote en zeer grote verenigingen en stichtingen moeten hun jaarrekening opmaken volgens respectievelijk het verkort of het volledig model van de jaarrekening voor verenigingen en stichtingen.
Kleine verenigingen en stichtingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren en moeten hun jaarrekening niet neerleggen bij de Nationale Bank, maar bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Verenigingen die hun jaarrekening in beide landstalen neerleggen bij de Nationale Bank, betalen hiervoor tweemaal neerleggingskosten.

In tegenstelling tot de ondernemingen, zijn de verenigingen in de regel niet verplicht om hun jaarrekening elektronisch neer te leggen. Bij laattijdige neerlegging zijn er voor de verenigingen ook geen tarieftoeslagen voorzien, zoals dat het geval is bij de ondernemingen.

Overzicht tarieven 2014

Vzw’s, ivzw’s en stichtingen die een jaarrekening moeten neerleggen, betalen vanaf 1 januari 2014 volgende tarieven in euro (excl. 21% btw):

via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (xbrl): 63,50 euro (63,10 euro in 2013)

via het internet in PDF-formaat: 115,40 euro (114,70 euro in 2013)

via de post of aan het loket op papier: 121,20 euro (120,40 euro in 2013)

verbeterde neerlegging: 63,50 euro (63,10 euro in 2013)

De jaarrekeningen van de jongste vijf kalenderjaren en het lopende kalenderjaar kan u gratis opzoeken op de website van de Balanscentrale > Jaarrekeningen raadplegen.