De Balanscentrale heeft nieuwe modelformulieren gepubliceerd die verenigingen en stichtingen moeten gebruiken voor de neerlegging van hun jaarrekening. Voor de XBRL-indiening is het wachten tot de wijziging van het protocol. Die is voorzien voor 1 april 2014. Verenigingen en stichtingen die de nieuwe modellen eerder willen gebruiken, kiezen voor de neerlegging in pdf-formaat.

Grote en zeer grote verenigingen en stichtingen moeten hun jaarrekening bij de Nationale Bank van België neerleggen. In principe moeten neerleggingsplichtige verenigingen of stichtingen gebruikmaken van een standaardmodel: het volledig model voor zeer grote verenigingen en stichtingen en het verkort model voor grote verenigingen en stichtingen. Sommige verenigingen en stichtingen zijn door hun bijzondere aard onderworpen aan een specifieke wetgeving en hebben een jaarrekeningenschema dat afwijkt van de standaardmodellen.

Het volledig model en het verkort model zijn nu afgestemd op de wijzigingen die het koninklijk besluit (KB) van 18 december 2012 aan het boekhoud-KB heeft aangebracht.

Nieuwe secties

Volgende nieuwe secties zijn toegevoegd:

Resultaatverwerking (VOL-vzw 4 en VKT-vzw 4): via deze nieuwe sectie krijgt men een correcter beeld van de verwerking van het positieve of negatieve resultaat van de vereniging of stichting. Door de invoeging zijn alle bestaande secties hernummerd en wijzigen de hyperlinken (linken tussen bepaalde rubrieken).

Verenigingen of stichtingen die bij afsluiting van het boekjaar meer dan één van de volgende criteria overschrijden: het equivalent, gemiddeld per jaar, van 50 voltijdse werknemers; het totaal van 7.300.000 euro aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. btw); het balanstotaal van 3.650.000 euro; moeten volgende nieuwe secties invullen in de toelichting:

niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (VOL-vzw 5.12 en VKT-vzw 6)

betrekkingen met verbonden entiteiten en met vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (VOL-vzw 5.13): voor zover het gaat om transacties met verbonden partijen die niet onder de normale marktvoorwaarden zijn aangegaan of die niet passen binnen het in de statuten omschreven doel

betrekkingen met verbonden entiteiten, bestuurders en commissaris(sen) (VKT-vzw 5.7)

Gewijzigde secties en rubrieken

Volgende secties zijn gewijzigd:

• staat van de bestemde fondsen en voorzieningen (VOL-vzw 5.7 en VKT-vzw 5.3): de vroegere verwijzing naar rubriek 131 ‘Fondsen bestemd om een sociaal passief te dekken’, is geschrapt. De waarderingsregels moeten nu voor alle bestemde fondsen worden vermeld;
• bedrijfsopbrengsten (VOL-vzw 5.9): hier moeten nu ook onder de code 737 ‘geboekte exploitatiesubsidies’ en onder de code 738 ‘geboekte compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost’ worden vermeld.

Volgende rubrieken krijgen een nieuwe omschrijving:

• Code 14 Overgedragen winst (verlies) wordt Code 14 Overgedragen positief (negatief) resultaat.
• Code 168 (VOL 5.7 en VKT 5.3) Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht wordt Code 168 (VOL 5.7 en VKT 5.3) Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht.
• Code 9901 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) wordt Code 9901 Positief (Negatief) bedrijfsresultaat.
• Code 9902 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening wordt Code 9902 Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening.
• Code 9904 Winst (Verlies) van het boekjaar wordt Code 9904 Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar.
• Code 736/8 (VOL 5.9) Kapitaal- en intrestsubsidies wordt Code 736/8 (VOL 5.9) Kapitaal- en intrestsubsidies, exploitatiesubsidies en compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost.

Controle op de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen

De jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen moet aan wettelijke controles voldoen om door de Balanscentrale van de Nationale Bank te worden aanvaard. De Balanscentrale heeft een nieuwe lijst gepubliceerd met wettelijke rekenkundige en logische controles op de balans, de resultatenrekening en resultaatverwerking, en de toelichting. Die controles worden uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 op de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen die zijn opgesteld volgens het verkort of het volledig schema.

De Balanscentrale voert ook bijkomende rekenkundige en logische controles uit, maar die lijst wordt niet gepubliceerd (in het Staatsblad). Een jaarrekening opgemaakt in XBRL-formaat moet immers niet noodzakelijk voldoen aan deze bijkomende controles om door de Balanscentrale te worden aanvaard. Tot slot is er ook nog een lijst van controlevergelijkingen voor de sociale balans met een reeks controles tussen de toelichting en de balans, en binnen de sociale balans zelf. De lijst van de bijkomende controles en de lijst van controlevergelijkingen worden als bijlage opgenomen in het “Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden” van de Balanscentrale.

Tijdstip wijziging protocol

U vindt de nieuwe modellen voor de jaarrekening in het Nederlands, het Frans en het Duits terug op de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be). Voor de XBRL-indiening is het wachten tot de wijziging van het protocol. Die is voorzien voor 1 april 2014. Verenigingen en stichtingen die de nieuwe modellen eerder willen gebruiken, kunnen dit doen met een pdf-bestand.

Klik hier voor de nieuwe versie van de standaarddocumenten “Volledig model van jaarrekening voor verenigingen” en “Verkort model van jaarrekening voor verenigingen