Sinds 9 april 2021 kunnen werknemers ‘klein verlet’ inroepen om het werk te verlaten en zich te laten vaccineren. Typisch aan klein verlet is dat de werkgever het loon gewoon moet blijven verder betalen. Wat zijn de voorwaarden?

Klein verlet

Het ‘klein verlet’ komt uit artikel 30, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Die bepaling zegt: De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, ter gelegenheid van familiegebeurtenissen, voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten en in geval van verschijning voor het gerecht.
Andere redenen voor klein verlet zijn de geboorte van een kind, het overlijden van een naaste, adoptie, …

Het vaccinatieverlof dat recent als een aparte vorm van klein verlet in een aparte wet is ingevoerd, gebruikt dezelfde bewoordingen: De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

Klein verlet is met andere woorden een regel waardoor een werknemer, niettegenstaande zijn afwezigheid op het werk, toch doorbetaald wordt. Klein verlet speelt daarom niet als de werknemer zijn vaccinatieafspraak heeft op een moment dat hij niet aan het werk moet zijn, bijvoorbeeld tijdens het weekend.

Voorwaarden

Het behoud van loon geldt slechts voor de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Een ganse dag wegblijven van kantoor om een vaccinatie te halen, lijkt dus niet mogelijk.

De werknemer moet de werkgever vooraf verwittigen
a) dat hij/zij zich zal laten vaccineren en
b) wanneer of in welk tijdsslot dat zal gebeuren.

De werknemer moet het klein verlet ook effectief gebruiken voor de vaccinatie. De werkgever heeft het recht om hiervan het bewijs te vragen maar het volstaat om de bevestiging van de afspraak van de vaccinatie voor te leggen, tenzij op die bevestiging niet zou vermeld worden waar en wanneer de vaccinatie zal plaatsvinden: dan moet ook de uitnodiging voorgelegd worden.

Opgelet: de werkgever mag geen kopie maken van dat document, zelfs niet overschrijven. De werkgever mag enkel nota nemen van het tijdstip van de afspraak en vervolgens de afwezigheid van de werknemer als klein verlet registreren. Het is zelfs niet toegestaan om de reden van het klein verlet te noteren.

Tot 31 december 2021

Dit nieuwe klein verlet is slechts tijdelijk: het trad in werking op 9 april 2021 en zal weer ophouden op 31 december 2021. De regering heeft de mogelijkheid om de regel via een koninklijk besluit te verlengen tot 30 juni 2022. Laat ons hopen dat dit niet nodig zal zijn.