De antiwitwaswet van 18 september 2017 creëert een wettelijk kader voor het UBO-register. Dit is een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Stilaan raken meer details bekend o.a. over de inhoud van de verzamelde informatie.

UBO of Ultimate Beneficial Owner

Het UBO-register verzamelt accurate en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigden van de in België opgerichte vennootschappen, van trusts, van stichtingen en (internationale) vzw’s en van andere vergelijkbare juridische entiteiten. De Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën zal de gegevens van de uiteindelijk gerechtigden verzamelen, bewaren, beheren en controleren.

Van elke onderworpen entiteit moet één of meerdere natuurlijke personen als uiteindelijke begunstigde in het UBO-register worden genoteerd. Meestal zullen dat de aandeelhouders zijn die 25% of méér van de aandelen controleren of ook de leden van de raad van bestuur of andere feitelijk leidinggevenden.

Op vraag van Europa

Het UBO-register is gelanceerd door de antiwitwaswet van 18 september 2017. Deze wet zet de vierde antiwitwasrichtlijn (EU) nr. 2015/849 van 20 mei 2015 om in Belgisch recht. Intussen is ook de vijfde antiwitwasrichtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 gepubliceerd. Die richtlijn versterkt de rol van het UBO-register en breidt de toegang tot dit register nog uit. De lidstaten krijgen 2 deadlines: 10 januari 2020 voor het opzetten van registers van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten en 10 maart 2020 voor de registers van uiteindelijk begunstigden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Wie moet melden?

vennootschappen, ook vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zoals de burgerlijke maatschap;

verenigingen en stichtingen;

trustees en fiduciebeheerders.

Welke informatie melden?

Over elke uiteindelijke begunstigde:
1. zijn naam;
2. zijn eerste voornaam;
3. zijn geboortedag;
4. zijn geboortemaand;
5. zijn geboortejaar;
6. zijn nationaliteit(en);
7. zijn land van verblijf;
8. zijn volledige verblijfsadres;
9. de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden;
10. zijn identificatienummer;
11. de categorie(en) van personen waartoe hij behoort (aandeelhouder, zaakvoerder of gelijksoortige uitoefening van het zeggenschap, hoger leidinggevend personeelslid);
12. of het gaat om een persoon die afzonderlijk of samen met andere personen beantwoordt aan één of meer van bovenstaande categorieën;
13. of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde;
14. als het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen en ook, voor elk van hen, de volledige identificatiegegevens, met minstens de naam, de oprichtingsdatum, de handelsnaam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer, en waar van toepassing elk ander vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar de tussenpersoon is geregistreerd;
15. de omvang van het uiteindelijke belang in de informatieplichtige, namelijk: in het geval van een rechtstreekse uiteindelijke begunstigde het percentage van de aandelen of stemrechten in de informatieplichtige; en in het geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde de gewogen percentages van de aandelen of stemrechten in de informatieplichtige.

Vanaf wanneer melden?

Noteer 31 maart 2019. Uiterlijk dan moet voor de eerste keer informatie aan het UBO-register meegedeeld worden, en vervolgens telkens binnen de maand vanaf het ogenblik waarop de gegevens zijn gewijzigd.

Als de uiteindelijke begunstigde is geregistreerd in een soortgelijk register van een andere lidstaat en een uittreksel van die informatie wordt bezorgd aan de Administratie van de Thesaurie, is er een vrijstelling van registratie in het UBO-register.

Noteer ook dat naast de mededeling van gegevens, de vennootschappen en andere informatieplichtigen ook verplicht zijn om de informatie in het register jaarlijks bij te werken of minstens jaarlijks te bevestigen dat de gegevens nog actueel zijn.