Met de loonbonus (cao 90) heeft een werkgever de mogelijkheid om aan zijn personeel een voordelige bonus toe te kennen op basis van collective doelstellingen. Dergelijke verloningsvorm is zeer voordelig op fiscaal en sociaal vlak.

Voerde u dergelijke bonus dit jaar nog niet in? Dit kan alsnog voor het laatste kwartaal van 2023, al hebt u dan geen tijd te verliezen!

Want ook al vallen de meeste referteperiodes samen met een kalenderjaar, toch is ook een kortere referteperiode van minstens drie maanden mogelijk. Met andere woorden: u kunt nog een bonusplan invoeren voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2023.

Als u deze optie kiest, moet u dit bonusplan echter uiterlijk 31 oktober 2023 indienen! De ondernemings-cao of toetredingsakte moet namelijk neergelegd worden bij de griffie van de FOD WASO vooraleer een derde van de referteperiode is verstreken.

Ter opfrissing: een loonbonus is zowel op fiscaal als sociaal vlak zeer voordelig. Een werknemer betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07% op het toegekende bedrag. Als werkgever moet op het bedrag een patronale bijdrage van 33% betalen. Voor de fiscus hoeft er geen bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden zolang het grensbedrag (dat jaarlijks geïndexeerd wordt) niet wordt overschreden. Het fiscale grensbedrag wordt bekomen na inhouding van de solidariteitsbijdrage van de werknemer.

Voor 2023 zijn de grensbedragen:

3.948 euro voor de socialezekerheidsbijdragen

3.434 euro voor de bedrijfsvoorheffing

Als het uitgekeerde voordeel het plafond overschrijdt, dan wordt het overschot onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen en aan de bedrijfsvoorheffing (uitzonderlijke vergoedingen).

Ter info: de kosten van de loonbonus zijn voor u als werkgever volledig fiscaal aftrekbaar.