Zelfstandigen en werknemers uit het buitenland die in België komen werken, moeten zich op voorhand elektronisch melden. Via de Limosa-meldingsplicht wordt een reeks gegevens opgevraagd. Vanaf 1 juli 2013 wordt het systeem zo aangepast dat het niet langer strijdig is met de Europese regels. Het aantal in te dienen gegevens wordt opvallend beperkt.

Detachering

Een werkgever met maatschappelijke zetel buiten het Belgisch grondgebied kan werknemers naar België uitsturen met het oog op het verrichten van arbeidsprestaties.
We spreken dan van detachering. Ook buitenlandse stagiairs kunnen hun stage geheel of gedeeltelijk in België vervullen. Zij moeten aan u dan een meldingsbewijs Limosa-1 kunnen voorleggen. Elke vorm van tijdelijke tewerkstelling in België van buitenlandse loontrekkenden, zelfstandige werknemers of stagiairs moet voorafgaandelijk worden aangegeven aan de Belgische autoriteiten via de website www.limosa.be. De LIMOSA-verplichting of Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie is in werking getreden op 1 april 2007.
De Limosa-melding is een wettelijke verplichting. Het niet-naleven van deze verplichting kan leiden tot strafrechtelijke of administratieve sancties.
Sommige categorieën van personen zijn wel vrijgesteld van deze aangifte door de aard of de korte duur van de activiteiten verricht in België (bv. kunstenaars, de internationale transporteurs, diplomaten of deelnemers aan een wetenschappelijk congres).

Europese veroordeling

Het Europees Hof van Justitie heeft België verplicht om de Limosa-aangifte voor buitenlandse zelfstandigen op te schorten (arrest C-577/10 van 19 december 2012) omdat de aangifte het vrij verkeer van diensten belemmert. Een EU-bedrijf, en in het bijzonder een buitenlandse zelfstandige, moet zonder beperkingen haar diensten in België kunnen aanbieden. De Belgische overheid vraagt te veel informatie aan de zelfstandige en die gedetailleerde gegevens zijn niet noodzakelijk om de sociale fraude te bestrijden.

De regering heeft daarom de Limosa-meldingsplicht aangepast en niet alleen voor de doelgroep in deze rechtszaak – de zelfstandige dienstverrichters die in een andere lidstaat zijn gevestigd en in België tijdelijke diensten willen verrichten – maar ook voor de andere doelgroepen, nl. de gedetacheerde werknemers en de stagiairs.

Belgische aanpassingen

Vanaf 1 juli 2013 moeten volgende gegevens niet langer worden meegedeeld via de internetapplicatie Limosa:

voor de gedetacheerde werknemers: het nationaal identificatienummer in het land van oorsprong, het soort diensten verricht in het kader van detachering, en de wekelijkse arbeidsduur;

voor de gedetacheerde zelfstandigen: het nationaal identificatienummer in het land van oorsprong, het soort diensten verricht in het kader van detachering, het btw-nummer of het ondernemingsnummer in het land van oorsprong, en de identificatiegegevens van de lasthebber die de voorafgaande melding doet.

De vereenvoudigde melding voor gedetacheerde werknemers of zelfstandigen die regelmatig werkzaamheden verrichten in meerdere landen wordt afgeschaft. De éénmalige melding voor 12 maanden voor gedetacheerde werknemers of zelfstandigen die regelmatig werken in België en in één of meerdere andere landen, wordt wel behouden. Die is telkens verlengbaar voor 12 maanden en verloopt volgens de nieuwe vereenvoudigde werkwijze.
Verder zal het annuleren van een al gemelde detachering niet langer zijn gebonden aan een uiterlijke vervaldatum.