De kosten die u doet voor de opvang van uw kinderen onder de 12 jaar, kan u onder voorwaarden fiscaal aftrekken. Voor een zwaar gehandicapt kind is de leeftijdsgrens opgetrokken naar 18 jaar. Om de kosten te bewijzen, heeft u een modelattest nodig dat wordt uitgereikt door de opvanginstelling. Dit attest is recent gewijzigd naar aanleiding van het optrekken van de leeftijdsgrens voor zwaar gehandicapte kinderen.

Aftrek van maximum 11,20 euro per dag per kind jonger dan 12 jaar

De voorwaarden om de oppaskosten voor uw kinderen tot 12 jaar af te trekken, zijn de volgende.

De uitgaven mogen per kind en per oppasdag niet meer bedragen dan 11,20 euro.

De kinderoppaskosten moeten betrekking hebben op kinderen ten laste die minder dan 12 jaar zijn.

De uitgaven moeten betrekking hebben op kinderoppas buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt.

De belastingplichtige die de aftrek vraagt, moet beroepsinkomsten genieten : door deze algemene terminologie komt u ook in aanmerking als u geen activiteitsinkomsten heeft, maar eventueel vervangingsinkomsten of pensioen.

De kinderoppaskosten moeten betaald worden aan:
o inrichtingen erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door “Kind en Gezin” of andere openbare besturen;
o kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder toezicht staan van voormelde instellingen;
o kleuter- of lagere scholen gevestigd in de Europese Economische Ruimte;
o instellingen of opvangvoorzieningen verbonden met de school of de inrichtende macht.

Als u voor de aftrek van de kinderoppaskosten kiest, dan kan u geen aanspraak meer maken op de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste van minder dan 3 jaar op 1 januari van het aanslagjaar.

Voor kinderen jonger dan 3 jaar kan u ook kiezen voor een verhoogde belastinvrije som

Als u niet kiest voor de aftrek van de kinderoppaskosten, dan kan u genieten van een bijkomende verhoging van uw belastingvrije som voor elk kind ten laste dat op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 3 jaar niet bereikt heeft.

Deze verhoging bedraagt per kind 510 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2010, inkomsten 2009).

Als u meerdere kinderen heeft die aan deze voorwaarde voldoen, dan mag u per kind een keuze maken.

Zwaar gehandicapte kinderen tot 18 jaar

Voor betalingen vanaf 1 januari 2010, kan u de oppaskosten voor zwaar gehandicapte kinderen tot 18 jaar fiscaal aftrekken. De voorwaarden zijn dezelfde als die voor oppaskosten van kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben.

Een kind met een zware handicap is een kind dat op basis van vaste criteria ook recht geeft op een verhoogde kinderbijslag.

Naar aanleiding van de verhoging van de leeftijdgrens, heeft de fiscus een nieuw modelattest opgemaakt. Dit attest moet u ter beschikking van de fiscus houden om de aftrek van de oppaskosten te bewijzen.