De verplaatsingen die u doet voor uw werk met uw eigen wagen, kunnen sinds 1 juli 2011 vergoed worden tegen 0,3352 euro per kilometer. Dat is immers het bedrag dat ook federale ambtenaren kunnen ontvangen en dat de fiscus aanvaardt als terugbetaling kosten eigen aan de werkgever.

Dienstkilometers met eigen wagen forfaitair vergoed.

Vanaf 1 juli 2011 kunnen federale ambtenaren een vergoeding krijgen van 0,3352 euro per kilometer die ze met hun eigen wagen rijden voor dienstverplaatsingen. Dit is een forfaitaire vergoeding die aanzien wordt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.

De fiscus baseert zich ook op dit bedrag om kilometervergoedingen voor werknemers te aanvaarden. Als u als werknemer een hogere vergoeding krijgt dan hierboven aangeduid, dan zal de fiscus deze alleen aanvaarden als u kan bewijzen dat het hogere bedrag overeenstemt met de werkelijke kosten.

Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Kosten eigen aan werkgever zijn geen belastbare bezoldigingen

Dit is dus een forfaitaire vergoeding voor de kilometers die u doet met uw eigen wagen voor dienstverplaatsingen. Deze kosten zijn eigenlijk kosten eigen aan uw werkgever. U heeft deze kosten gedragen voor rekening van uw werkgever en krijgt hiervoor een forfaitaire vergoeding of tussenkomst. Volledigheidshalve geven we aan dat het niet gaat om het woon-werkverkeer. Die verplaatsingen zijn voor uw eigen rekening.

Terugbetalingen van kosten zijn geen belastbare bezoldigingen. U moet deze bedragen dan ook niet aangeven in uw aangifte personenbelasting.

Uw werkgever kan deze forfaitaire vergoedingen aftrekken als beroepskost. Hij moet de vergoedingen vermelden op de loonfiche 281.10 (werknemers) en op fiche 281.20 (bedrijfsleiders).

Maximum 24 000 kilometer per jaar

Naast het hierboven vermelde maximumbedrag van de vergoeding per kilometer, is er ook een beperking van het aantal kilometers dat uw werkgever u per jaar mag vergoeden. De fiscus meent dat het aantal kilometers dat jaarlijks mag terugbetaald worden als kosten eigen aan de werkgever, niet meer mag bedragen dan 24 000  kilometer per jaar.

Er is rechtspraak die deze vooropgestelde limiet van de fiscus veroordeelt.